دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو آنالیزسن وسال

برچسب آرشیو آنالیزسن وسال

سنجش طول عمرشاطره

چشم انداز

شاطره آنلاین مجددباتکیه بردانش همکاران خودوصرف هزینه سیستمی ابداع ودرخدمت کاربران خودبه صورت رایگان عرضه می نمایدکه مطمئن باشیدتاگنون چنین امکانی درهیچ سایت ملاحظه نکردیدوچیزی جدیدوجالب ومتحیرکننده است این سیستم توسط پاسخ پرسشهای سوال شده ازشما به فاصله پلک چشم برهم زدنی سن وسال دقیق شماراراآنالیزوپاسخدهی میکند باواردنمودن دقیق پاسخ …

ادامه مطلب »