دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

#لوگوی سایت شاطره

درباره سایت شاطره آنلاین وچشم اندازآینده:
شاطره آنلاین باموضوع ومحتوای خبری- اجتماعی- تاریخی-فرهنگی- ورزشی- اقتصادی وفناوری درقالب انتشاریک نشریه خبری باهدف اطلاع رسانی وافزایش سطح آگاهی اهالی ساکن وکاسب شهرک شاطره باامکان اشتراک گذاری محتوای متنی تصویری وویدیویی ازاخبار-مشکل ومعضلات درخواستها پیشنهادهاو انتقادات ازطرف کاربران دربخشهای مشخص شده درون سایت ازجمله امکان درج نظرات درادامه مطالب وپستهای منتشرشده همانندپلی دوطرفه که بیشتر پژواک صدای اهالی ساکن وکاسب شاطره به مسولان ذیربط محلی بوده بااین هدف که تسهیل چنین ارتباطاتی منجربه حل مشکلات احتمالی ودرنتیجه ارتقای سطح زندگی ساکنین ورونق کسب وکاراصناف کسبه وکارآفزینان فعال درشاطره شود
هرفردی به عنوان کاربرسایت فقط باتکمیل فرم عضویت کاربری به صوزت رایگان می تواندبا رعایت قوانین سایبری اقدام به درج متن موزدنظرخودکه شامل انتشاراخبارمحلی طرح مشکلات -پرسش-زاهکارحل مشکل-نظر-پیشنهاد وهمچنین انتقادات سازنده یاشکایت ازموضوعی بارعایت ادب واحترام متن خودراثبت نمایدبه طوری که قابل انتشارعمومی درسایت باشدمادراین سایت باافتخار فراهم کننده چنین بستری برای کاربران فهیم خواهیم بوددرواقع این سایت متعلق یه یکایک شماست ومانیزافتخارخدمتگراری به هم محلی های شزیف خودرا داریم. تمام خدمات این سایت به صورت رایگان اراپه میشودوهزینه های جاری سایت دردرجه اول توسط مدیرسایت ودرصورت ممکن همیاری بدون الزام برخی ازکارآفرینان صنفی وصنعتی وتجاری دلسوز ومتعهد فعال درشاطره تامین وپشتیبانی میشودوماسعی میکنیم باکسب اجازه نام چنین همیاران وخیرین که همواره به غیراز ایجادکارآفرینی تحصصی درشاطره به انجام مسئولیتهای اجتماعی فرهنگی ورفاهی همسایگان محلی درمجاورت محل فعالیت خودکوشا بوده وبراساس توان وظزفیت خودهمواره برطرف کننده برخی ازمشکلات موجود محلی بدون هیچ چشم داشت وتبلیغاتی مبادرت میورزندکه جاداردماازطرف تمامی اهالی ساکن وکاسب شاطره ازاین خیرین همیارکمال سپاس وقدردانی را بجاآوریم به همین علت من وهمکاران دراین سایت دزپاسخ به چنین رویکردی وظیفه وتعهدخودمیدانیم هرکمکی که باعث رشدوتوسعه بیشتروبهترکسب وکار وتولیدوتوزیع تجاری وصنعتی مجموعه تحت مدیریت چنین خیرین وهمیارانی میشود کوشاومسئول باشیم تاشایدبتوانیم اندکی قدرشناس پشتیبانی ومحبت این عزیزان باشیم

نظارت ومجوزهای فعالیت سایبری:
تمام فعالیت اقدامات ابزارداده پردازی وتامین منابع مالی دراین سایت تحت نظارت سندیکای اصناف اینترنتی ایران پارسی شاپ قراردارد
دارای مجوز ازوزارت صنعت معدن وتجارت بنام نماداعتمادالکترونیک بانام اختصاری اینماد
دارای لوگوی ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت ارشادوتبلیغات اسلامی است

۳-پرداخت وجوه از طریق طرح خودیاری مردمی وتوسط کارآفرینان بخش صنعت -تولید وتجارت که درشهرک شاطره مشغول به فعالیت هستند.

مشخصات فنی سایت:
سیستم مدیریت محتوا:وردپرس
میزان فضای سرور:۱۰kb
مشخصات فنی سرور:هاست لینوکس
کنترل مدیریت:CPanel
دیتاسنتر:Iran and Germany

منابع کسب درآمدبه منظورهزینه فعالیت سایت
محصولات فرهنگی آنلاین موردعرضه سایت جهت تامین ۳۰درصدازمخارج سایت:
۱-پذیرش انتشارانواع آگهی وتبلیغات صنفی-انتشارپیامهای تبریک وتسلیت درون سایت
۲-طراحی ساخت راه اندازی وپشتیبانی انواع وبسایت وتوسعه کسب وکارها وفروشگاه اینترنتی
۳-ارائه پنل وشماره اختصاصی ارسال پیامک انبوه پیام رسان وتبلیغاتی افرادواصناف
۴-پذیرش قبول وارسال هرگونه پیامک انبوه پیام رسان وتبلیغاتی افراد-اصناف ومراکزاداری وتجاری
۵-پرداخت وجوه از طریق طرح خودیاری مردمی وتوسط کارآفرینان بخش صنعت -تولید وتجارت که درشهرک شاطره مشغول به فعالیت هستند.

ابزارارتباط مستقیم بامدیریت وروابط عمومی:

ازطریق بخش تماس باماهرگونه ارتباط قابل دسترسی است ودرصورت نیازبه پاسخ دراولین فرصت به ایمیل تماس گیرنده ارسال میشوددرخواست انتشارتبلیغات وآگهی صنفی ومحصولات:ازطریق بخش تماس باما درخواست خودبه همراه تصاویرمربوط به آگهی ارسال نمایند

استخدام نیروی انسانی :

نیازمندهمکارافتخاری به صورت همکاری ازمحل زندگی یاکارخودتان درارتباط باارسال اخبارمحلی شاطره وحومه و تولید وارسال محتوا ازقبیل داستان-حکایت- فناوری ومتون آموزشی -کلیپ ویدیو-عکس -موزیک وغیره قابل انتشاربانام ومشخصات ارسال کننده درسایت

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران