دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / نشریه الکترونیک شهرک شاطره

نشریه الکترونیک شهرک شاطره

 

وبسایت شاطره آنلاین باموضوع ومحتوای خبری- اجتماعی- تاریخی-فرهنگی- ورزشی-اقتصادی وفناوری باهدف اطلاع رسانی وکمک به افزایش ارتقای سطح زندگی محلی اهالی ساکن وکاسب شهرک تاریخی شاطره باامکان مشارکت کاربران دربخشهای مختلف سایت ازجمله درج نظرات درادامه مطالب وپستهای منتشرشده وهمچنین درج وانتشار نظرات -پیشنهادات-طرح مشکلات وهمیاری فکری باارائه راهکارحل معظلات محلی وایجادنمودن پل ارتباطی آنلاین بین مردم این منطقه بامسئولان ذیربط محلی ومنطقه ای دررابطه باایفای وظایف ومسئولیت های آنان ودریافت پاسخ آنلاین مسئولان به مشکلات ونظرات مطرح شده کاربران درون سایت وهمچنین معرفی بیشترجغرافیا-تاریخچه ودستاوردهای اهالی دارای فرهنگ شاتره ازبدوع پیدایش شاطره تاکنون  درسطح کشوری باانتشارمطالب مستندتاریخی واستنادبه داده های اهالی قدیمی وجدید- ساختار کلی این سایت تاحدودزیادی مطابق وهمانندنشریات چاپی موجوددرکشوربوده به این علت که بتواندبه صورت نشریه ورسانه ای آنلاین ایفای نقش ووظیفه نمایدبخصوص هم اکنون که فقدان وجودنشریه ای مستقل برای چنین شهرکی بوجودآمدن این سایت رالازم وضروری مینمود.

نجوه استفاده کاربران 

دسترسی به کلیه ابزارومحتوای این سایت برای تمامی کاربران رایگان است وجتهت هرگونه مشارکت وارتباط فقط لازم است بایک ای دی ایمیل عضوسایت بشوید.این سایت مستقل بوده وجزوهیچ نهادوارگان وسازمانی نیست وهزینه آن توسط انتشار تبلیغات وسود فروش محصولات فرهنگی تامین همچنین ازهمیاری مردمی بخصوص کارافرینان نیزدرصورت نیازبرخوردارهستیم وهمچنین مدیریت سایت به عهده فردی بومی ازاهالی شهرک شاطره میباشد …ماازشماکاربران محترم خواهشمندیم جهت افزایش سطح محتوای سایت ماراازمشارکت آنلاین خود بهرمندفرمایید چون دورنمای کلی شاطره درمنظرهموطنان درسراسرایران این سایت میباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید