دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / موسس شهرک کامیون
یکی ازطرحهای بزرگ ساماندهی که پس از دوران جنگ تحمیلی به سرعت کلیدخوردواجرایی شدمربوط به قانون جلوگیری تردد هرگونه کامیونت وکامیون درسطح خیابانهای استان تهران وتاحومه آن شد

موسس شهرک کامیون

یکی ازطرحهای بزرگ ساماندهی که پس از دوران جنگ تحمیلی به سرعت کلیدخوردواجرایی شدمربوط به قانون جلوگیری تردد هرگونه کامیونت وکامیون درسطح خیابانهای استان تهران وتاحومه آن شد.والبته درابتداباعث برخی معضلات برای کسبه فروشنده خودروهای سنگین که درقلب شهرتهران یعنی خ شیرخورشیدسابق وهلال احمرفعلی تا میدان گمرگ وراه آهن نیزاین کسبه مشغول به فعالیت درامرخریدوفروش کامیون وکامیونت وخودروهای سنگین بودندبه همین دلیل وبااین قانون هیچ گونه فعالیت صنفی رانمی توانستندانجام دهند بدین منظورقانون گذران باهمیاری بخش خصوصی اقدام به ایجادمرکزی بدورازمنطقه شهری تهران بودندکه تمام این کسبه به انجامنقل شوندکه خوشبختانه یکی ازاهالی وکسبه گاراژداروسرشناس شاطره بنام حاج مصطفی غلامحسینی بازحمات بسیاروپشتکارمثال زدنی مسئولیت واگذارشده به بخش خصوصی این بروژه بزرگ را بهعده گرفت ودردورانی که دوران سازندگی لقب گرفته بودباتمام پشتکارونیروی مادی ومعنوی ابتدااقدام به خریدزمینهای موردنیازجهت احداث نمایشگاه ازمالکان روستای ملک اباد نمودوسپس بخش ساخت وسازپروزه احداث شهرک نمایشگاه کامیون استان تهران راکلیدزد که درزمان بهره برداری فازیک مرحوم حجته السلام علی اکبرهاشمی رفسنجانی که رئیس جمهوروقت بودبه همراه هیت دولت وفرمانداری وشهرداری اسلامشهردرمراسمی رسمی وباشکوه حضوریافتندو رمان افتتاح این مرکزرابدست خودقیچی نمودندکه درطی گذشت چند سال فازهای بعدی هم به بهره برداری رسید وتابه امروزهمچنان استواروپایدارفعال بوده
وطبق سنت دیرینه افتخارسعادت نوکوی مهمان اقاسیداشهدا هرساله ظهرتاسوا به عهده مالک این مجموعه است که سفره دارسینه زنان حسینی ازتمام نقاط جاده ساوه میباشد مراسمی به عظمت جغرافیای شهرک کامیونها وشایدبزرگترازآن…..

تدارک سفره احسان حسینه شهرک کامیون محرم ۹۶

شهرک کامیون

سفره احسان ظهرتاسواشهرک نمایشگاه محرم۱۳۹۷

امروزه حاج مصظفی غلامحسینی که به مرور وارد دوران موسپیدی میشودبه هیچ وجه روحیه ودلش پیرنشده  و شماهربارکه وی راملاقات کنی همچنان داردی روحیه جوانی وجوانمردیست وباوجودمشکلات صنفی موجود درکاروکسب خویش که گریزناپذیراست برای هرکارآفرینی امروزه… ولی وی مشکل گشای بسیاری ازگره های کور این منطقه محروم است وشاطره اگر۵نفرمانند وی را داشت میتوان ادعانمودکه اسلامشهرامروز زیرمجموعه شاطره بودنه شاطره زیرمدیریت اسلامشهرباشد…ومتاسفانه باراین مسئولیت که هیچگونه وظیفه ای قانونی و عرفی نیز درصورت عدم انجامش ندارد وفقط جهت انساندوستی قبول زحمت فرموده همچنان وی به تنهای میپیماید وهمچنان مشکل گشایی مشکلات این منطقه بوده وهست …خداونذسایه ایشان راازسرمردمان شاطره کم نکندوهمیشه سلامت وزنده درکنارخانواده محترم خوش وخرم باشند مانیز حتی ازدورهم از وجودسلامتی ایشان باخبرباشیم خوشحالیم ودعاگو…عزت زیاد…

دیدگاهتان را بنویسید