دسته بندی آخرین اخبار

جغرافیای شاطره

7

شاتره نامی برگرفته از گیاهی دارویی که به دلیل ازدیاد واستحصال  این گیاه در روستایی به نام خالصه که ازتوابع شهرری بوداین روستا شاطره  نامگذاری گردید .یکی ازملاکین آن نیزفردی بودبنام امیرسلیمانی که به غیرازمالکیت بخشی ازاراضی روستای خالصه دردیگرنقاط ایران نیزدارای اراضی دیگری هم بود. وی  بودکه دردوران حیات خویش نام روستای خالصه را به روستای شاطره یا شاتره تغییرنام داد

.شاتره درآن دوران روستای آبادوحاصل خیزبود بامردمی بومی که به شغل باغداری ودامپروری مشغول بودند که طبق تاریخ مکتوب روستای شاتره متشکل از ۱۴خانواده بومی که مالک  بخش عمده اراضی روستای شاطره بودند و باعنوان (صاحب نسخ )شناخته میشدند درکنار ۲۴خانوارمستاجرکه  باعنوان (خوش نشین) درشاطره زندگی مینمودند چامعه آن دوران شاطره را شکل میدادند.  ولی قدرت وتصمیمات اصلی درشاطره توسط اعضای این ۱۴خانواده صاحب نسخ  به همراه ارباب امیرسلیمانی رقم میخورد.حتی امروزه نیز تمام سرنوشت واصالت اراضی شاطره به موجودیت آنان ویاوراث قانونی آنان گره خورده به طورمثال اگر درشاطره معامله خریدوفروش زمینی به انجام رسد وزمین موردمعامله فاقدسنداوقاف باشد ادارات وسازمانهای مربوطه فقط درصورت پیوست پنچاق یاقولنامه خطی دارای مهرامضاء این ۱۴صاحب نسخ ویادرصورت فوت آنان مهروامضا وراث قانونی شناحته شده آنان این  نقل وانتقال رابه رسمیت می شناسند وروند معامعله مذکور راقانونی میدانند تاجایی که درصورت دارا بودن مهروامضای  این افرادصاحب نسخ  برای خریدار طبق محتوای آن بنچاق یاقولنامه موجود زمین یاملک برای آن  سند رسمی صادر میکنند.

 البته متاسفانه اراضی شاطره در لیست  اراضی سازمان اوقاف واقع گردیده که طبق قانون موجودمالکیت عیانی (زمین) بنام اوقاف ومالکیت عرصه(بنا) بنام مالک فعلی تقسیم بندی وبه همین دلیل سازمان اوقاف سالانه اجاره بهایی ازمالک عرصه دریافت میکند…ولی طبق تحقیقات جامع و براساس تاریخچه واسناد کامل وقانونی موجودتمام اراضی شاطره به هیچ وجه جزو املاک واراضی اوقاف نمی تواندباشد ..که درپستهای بعدی به اجمال شرح کامل وجامع این عدم مالکیت اوقاف رابرای کاربران منتشرخواهیم نمود… 

واماشاطره کنونی شهرکی بین شهرتهران و شهرستان اسلامشهر.شاطره در کلیومتر۱۲-جاده ساوه که هم اینک به بزرگرراه آیت اله سعیدی تغییرنام یافته واقع گردیده ..شاطره در دوره های مختلف بین شهرداری منطقه ۱۹ – ۲۰ و بالاخره فرمانداری وشهرداری اسلامشهر جهت مدیریت شهری دست به دست شد و درنهایت هم اکنون جزو مناطق تحت مدیریت شهری  شهرداری اسلامشهرباعنوان شهرداری منطقه ۴ شهرستان اسلامشهر وفرمانداری شهرستان اسلامشهر مدیریت وسیاستگذاری میگردد واین به معنی عدم استقلال شهرک شاطره  بوده برخلاف روستای همسایه خود یعنی چهاردانگه که مستقل شدوپیشرفت نمود….شاطره ….

 

8
8

 

جغرافیای شاطره عبارت است از:
شرق: به چهاردانگه
غرب :به میدان نمازاسلامشهر
جنوب: به روستای مهران آباد
شمال: روستای گلدسته
ومحل گذر رودخانه کن ازمیان شاطره است
شاطره هم اینک حدود ۳۰هزارنفرنفوس جمعیت دارد…کاربری شهرک شاطره بیشتر تجاری و سپس مسکونی می باشددارای مردمانی خون گرم ومهمان نوازوزحتمکش که دردوران انقلاب وجنگ تحمیلی جانبازان وشهدایی راتقدیم انقلاب اسلامی نمودندوتاکنون نیزبه نظام ورهبرمعظم انقلاب وفادارمانده و رهرو ولایت هستند.واین ولایت مداری راافتخارخودمیدانند..
مراکزمهم صنعتی وتجاری درآمد زایی درشاطره فعالیت می کنند که برخی از آنها شامل سردخانه تکنوفودز-سردخانه و انبارهای میلادفلاحت- لبنیات وبستنی دومینو-انبارافق کورش-شهرک نمایشگاه کامیون ودرکنار این صنایع بزرگ کسب کارهای کوچک بیشمار نیزمشغول به فعالیت بوده مانند توقفگاههای خدمات خودروهای سنگین ازجمله نمایندگیهای خودروسازیها- فروشگاههای لوازم یدکی وتعمیرگاههای متعدددراین زمینه هم اکنون درشاطره فعال هستندوبه همین علت شهرک شاطره ازمناطق درآمدزابرای شهرداری وفرمانداری شهرستان اسلامشهر است,ولی متاسفانه ماننددیگرشهرکهای جاده ساوه شاطره رشدوتوسعه نداشته وفاقداستانداردسطح زندگی شهری یاحتی روستایی است تاجایی که طبق اظهاراغلب اهالی ساکن درشاطره حتی ظاهرشاطره نیزبا۲۰سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده فقط تنهاتفاوت چشمگیروجودبیشماراصناف وکسبه لوازم یدکی وتعمییرگاهی خودروهای سنگین درشاطره است واین شلوغی صنفی نیز هیچ ارتباط مستقیمی بامردم ساکن شاطره ندارد چون تمام این کسبه همان کسبه بازار لوازم یدکی خودرو درخیابان چراق برق هستند ودلیل هجوم سیل این اصناف به شهرک شاطره مربوط به بکارگیری ممنوعیت قانون ترددکامیون درسطح شهرتهران وحومه است که منجربه تاسیس مرکزخریدوفروش کامیون وخودروهای راهسازی در روستای ملک ابادهمجوارشاطره بانام شهرک نمایشگاه کامیون شد که به رونق کسب وکارهای موازی بخصوص درشهرک شاطره شد.ولی متاسفانه این رونق کاروکسب برای خود اهالی ساکن شاطره تاکنون هیچ سودی نداشته بلکه به معضل وسدی درافزایش ارتقاسطح زندگی اهالی درشاطره نیزمنجرگردیده…بیشتردرپستهای بعدی توضیح داده خواهدشدوازاهالی شاطره نیزنظرسنجی خواهدشد.باماباشید

دیدگاهتان را بنویسید