دسته بندی آخرین اخبار
تاریخچه شاطره
تاریخچه شاطره

تاریخچه شاطره

شاطره به دلیل جغرافیا و پتانسیل های موجود یکی از مراکز تولید محصولات باغی ممتاز از جمله سیب قندک بود …طبق گفته ها وشنیده ها از اهالی قدیمی , اهالی این روستا اتحاد بسیارمحکمی بایکدیگر دارند و ازدواجهای محلی نیز به تحکیم آن افزوده …

از رودخانه کن تااتوبوسهای اتوتوکل

ازشاطره رودخانه کن عبورمیکندکه این رودخانه ازسرچشمه خودکه کوههای البرز وروستای کن میباشدجاری وتازمینهای کشاورزی شهرری وحومه درجریان بوده وهست …دردروران گذشته که جاده ساوه عبارت بوداز جاده ای باعرض عبور دوخودرو دردوطرف جاده وتردد خودرو وجابجایی مسافربیشتربه عهده مینی بوس هایی بوده که مبداء میدان گمرگ واتوبوسهای اتوکل نام داشته تامقصدنهایی آن که رباط کریم بود تراکم تردد به صورت امروزی نبوده لذا سرگرمی بیشتراهالی روستای شاطره درآن دوران پس ازانجام یک روزکاری عصرها تجمع درتنها قهوه خانه ای بود که درکنارجاده اصلی واقع بود که پاتوق اصلی روستائیان بود وباحضوردراین قهوه خانه ازاخبارواطلاعات به روز پیرامون آگاهی پیدانموده وبه رفع مشکلات موجود همت میگمارند

کدخدای شاطره
روستاهای آن دوران دارای خان وکدخدابودند که به واسطه قدرتی که درخودداشت وظیفه رهبری ونظم ونسخ دادن به جامعه خودراداشتند ازجمله درروستای شاطره درآن دوران مردی به نام ناصرخان مسولیت کدخدایی رابه عهده داشته که طبق شندیدها وی مردی بسیار نیک باصفا ,خانواده دوست -چشم پاک وحامی تک تک اهالی روستای شاطره بوده تا جایی که درآن دوران یکی ازوظابف ژاندارمری وقت بازداشت جوانان که به سن سربازی رسیده بودند وتحویل به مراکزنظام وظیفه جهت انجام خدمت سربازی زیرپرجم بود به همین علت درماموریتهابرای اجرای این دستور حضوراکیپ گشت ژاندارمری به روستاهابود وبه محض مشاهده این تیپ ازجوانان بلافاصله وی رادستگیرمی کردند ولی شنیدهاازان زمان حکایت براین دارد که پاسگاه ژاندارمری وقت درحوزه روستای شاطره به دلیل قدرتی که این کدخدای شاطره داشت به خوداجازه ورودبه حریم روستای شاطره به منظورسربازگیری رانمیداند وبه همین دلیل روایت است که تازمان حیات ناصرخان هیچ جوانی از شاطره برای انجام سربازی اجباری دستگیرنشد .

نذری ظهرعاشورا
از ابداعات به یادگارمانده ازکدخدا ناصرخان که تاکنون نیز فرزندان آن همچنان طی گذشت سالیان متمادی به احیا وحفظ آن کوشیدند.مربوط به احسان ظهرعاشورا است که ازآغازده اول محرم هرسال درشاطره روشن شدن این چراغ محفل عزای خاندان اهل بیت ع را هررهگذری شاهداست ودراین روندآماده سازی غذای نذری ظهرعاشورا اکثراهالی قدیم وجدیدشاطره باحضورووحدتی بی نظیردخیل هستند ودرروند تهیه وطبخ وپخش آن بسیاریکپارچه عمل نموده وانجام این پروسه بزرگ وزیبا یادگاری ازاین پیرغلام اهل بیت همچنان درشاطره بجامانده ((روح ناصرخان شاد))

زورخانه شاطره

زورخانه شاطره
یکی دیگراز چیزهای که شاطره را متمایزاز دیگر روستاهای هم عصرخود میکردوجود زورخانه ای بود که یکی ازاهالی شاطره به نام دایی ابراهیم آن را مدیریت واداره میکرد و به بهانه انجام ورزش باستانی ,شاطره محل رفت وآمد اغلب لوطی ها و نامداران زمان خود بود .یکی ازاهداف تشکیل این زورحانه درکنارورزش وتحکیم وحدت اهالی .انجام عمل زیبای گلریزان بودکه چنانچه برای یکی ازاهالی مشکلات مادی بوجودمی امد ورزشکاران وحضار دراین زورخانه با نوای مرشد اقدام به جمع اوری پول بدین منظور میشدند که به این بروسه گلریزان می گفتند.

دیدگاهتان را بنویسید