دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / ابزارکاربردی / سنجش طول عمرشاطره
چشم انداز

سنجش طول عمرشاطره

شاطره آنلاین مجددباتکیه بردانش همکاران خودوصرف هزینه سیستمی ابداع ودرخدمت کاربران خودبه صورت رایگان عرضه می نمایدکه مطمئن باشیدتاگنون چنین امکانی درهیچ سایت ملاحظه نکردیدوچیزی جدیدوجالب ومتحیرکننده است
این سیستم توسط پاسخ پرسشهای سوال شده ازشما به فاصله پلک چشم برهم زدنی سن وسال دقیق شماراراآنالیزوپاسخدهی میکند
باواردنمودن دقیق پاسخ سوالات هرفیلدناگهان به اطلاعاتی دست خواهیدیافت که بسیارجالب ومتاسفانه عم باراست خودتان امتحان کنید

مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران