دسته بندی آخرین اخبار

تولدشاطره

تاریخچه شاطره به روایت ریش سفیدان بومی

تاریخچه وحکایت تولدشاطره به نقل از ریش سفیدان محلی دردوران قارجارحاکم ولایتی درشهر فارس روعایای روستایی به نام (ده وید) در حومه شهرشیراز را به دلیل سرپیچی ازدستورات وعوامرش وادار به تنبیه نمود و درحکمی حکومتی تمامی اهالی این روستا را به نفی بلد ( تبعید) محکوم نمودوتبعدگاه آنان راسرزمینی حومه طهران که درمجاورت شهرری ان روزگار قرار داشت و نام آن املاک (خالصه ) بود معیین نمود,..

1565645622 4894

یافتن گنج درشاطره

تبعیدیان پس کوچ اجباری وعزیمت به تبعیدگاه خودشاهداراضی بیابانی به ظاهر لم یزرع شدند ولی این سرزمین درخود گنجی نهان داشت وتبعیدیان بدان واقف بودند و درآغاز ورود باهم عهد بستند که به یاری یکدیگر اقدام به استخراح این گنج گرانبها نمایند وتوسط ماحصل آن به زندگی خود دراین تیعدگاه سروسامان دهندباهدف اینکه تبیدگاه را برای زندگی خود به بهشتی قابل زندگی مبدل کنندکه خوشبختانه به کمک یکدیگر موفق شدند
لازم بذکراست که گنج مذکور همان اراضی بکری بود که درجوار قنوات دارای آبهای سرشار, این اراضی را مستعد کار کشاورزی و استحصال محصولات باغی ممتاز مینمود .ازجمله میوه وسیفی جات مرغوب

محصولات کشاورزی وباغی شاطره

به مرور زمان با همبستکی درکنارپشتکارو اشراف وتجربه دردانش کشاورزی دربین این تیعیدشدگان,درهمان بدو ورود خودبه اراضی خالصه درمدت کوتاهی این منطقه غیرقابل سکونت با بیابانهای لم یزرع رابه زمین حاصلخیزوباغات سرسبزبا انواع محصولات مختلف ومتنوع کشاورزی و باغی تغییر کاربری دادند .تاجایی که محصولات باغات این نواحی یکی ازمرغوبترین های زمان خود بود بخصوص سیب قندک وخریداران عمده درمیدان تره بار آن زمان چندین ماه قبل ار برداشت تمامی محصولات اهالی خالصه را پیش خرید می کردند.

اخلاق ورفتاراهالی شاطره

یکی ازمزایایی که شاطره از بدوورودوتاسیس تابه امروز داردمسئله اتحاداهالی بومی شاطره و مزیت دیگرخونگرمی ومهمان نوازی اهالی از مهمانان غیربومی دراین روستا بودوهمچنان نیز درنسل های بعدی شاهدهستیم البته به دلایل مختلف اکثر نسل دوم وسوم میانسال وفرزندان جوان ترشان از شاطره به شمال شهرتهران کوچ کردند وتعداد اندکی همچنان به روند زندگی درشاطره فعلی ادامه میدهتد

رسوم اهالی شاطره

البته دریک موضوع نه چندان خوشایند فوت هریک ازاهالی درهرکجاکه زندگی میکنند ولی برای دفن اموات فقط به امامزاده عباس میان شاطره وچهاردانگه ابتدای شهرک صنعتی کنونی مراجعت میکنند ومراسم ترحیم حتمادرشاطره منعقدمیشود لذا برای مشاهده همه ساکنان ازنسل اول وتاکنون که فوت نمودن فقط کافی است به این امامزاده مراجعت کنید مزارتمام اهالی قدیم وجدیدفوت شده را میتوان مشاهده نمود به همین دلیل در مراسم ترحیم نیز میتوانید باتمامی اهالی بومی ونسل های جدید نوه ونتیجه ها از نزدیک برخورد نماید واز خونگرمی ومهمانوازی انان متعجب یشوید

گویش اهالی بومی شاطره

اهالی شاطره گویش فارسی دارند ولی بومی های شاطره لهجه خاص خودشان را دربین جمع خودیها بیشتر دارند که اگردربین انها غریبه باشید بخوبی متوجه این گویش ریبا میشوید که مختص این منطقه است و مثل امضایی اصالت شاطره ای بودن را تائیدمیکند

اشتباهی که هرگز در شاطره نباید انجام بدهید

به قول خودشان هنوز سابقه ندارد فردی غریبه توانسته باشد دونفرشاطره ایی را به جان هم اندازد هیچگاه چنین کاری بین دونفر شاطره ای نکنید چون هرچقدر هم با یکدیگر خصومت داشته باشند ولی در مقابل فنته افراد غریبه خصومت بین خودشان را کنار گذاشته وباشدت با فرد غریبه برخورد میکنند که تعجب میکنید این دونفر باهم مشکل داشتند یا قهر بودند چرا یکدفعه باهمدوست و برادر شدند

تازیخچه نامگذاری شاطره

نام شاطره یا شاتره که برگرفته از گیاهی دارویی است واز دیرباز در این نواحی به صورت خودروی سبزمی شدتوسط مشیرالسطنه باجناق رضا شاه انتخاب وجایگزین نام قبلی (خالصه) گشت…درنوشته های بعدی نقش مشیرالسطنه وتاثیری که در املاک شاطره بحای گذاشت را به عرض میرسانیم

Amlak
Amlak

دیدگاهتان را بنویسید