دسته بندی آخرین اخبار
شعب بانک های شاطره
شعب بانک های شاطره

شعب بانکهای شاتره

خوشبختانه امروزازنظرتاسیس وفعالیت شعب بانکی درشهرک شاطره پیشرفت چشمگیری داشتیم واهالی قدیمی این شهرک بخصوص همگی خدارابسیارشاکرهستند که مانندگذشته بدلیل عدم وجودبانک حتی یک شعبه مردم وکسبه شاطره ناچاربودندجهت انجام اموربانکی خودبه شهرک مجاورچهاردانگه مراجعه نمایند وچون سامانه های بانکی نیزمانندامروزپیشرفته نبودوچهاردانگه نیزفقط دارای ۲شعبه بانک ملی وبانک صادرات درآن روزگاران نه چندان دور بود لذا تصورکنید که یک شاطره ای بایدحداقل نصف روزکاری وقت صرف مبنمودتامثلا بتواند ازدفترچه پس اندازخودوجهی برداریاپس اندازکند واین خود معضل بزرگی برای شاطره بود ولی خوب طی چندسال گذشته درپی رشدمنطقه تجاری شکرخدا شاطره دارای چندین شعبه بانک بزرگ وابرومندشدالبته ایراد بزرگ تاسی این شعب به احداث آنها خارج ازمنطقه مسکونی برمیگردد که باوجودخطرات درکمین نشسته درجوارجاده ساوه هنگام تردد برای کاربران خانگی این شعب امکان بروز خطروجوددارد ولی به غیرازاین مورد میتوان گفت شعبات بزرگی راتاسیس نمودند که جهت دسترسی شماکاربران محترم درذیل نام -نشانی و تلفن این شعب که درسراسرشاطره امتداددارد اشاره می کنیم

۱- بانک ملی شعبه شاطره   -دارای کارت خوان – واقع درشاطره جنب توقفگاه کرمانی تلفن:۵۵۲۴۱۸۳۳    ۵۵۲۴۱۸۳۵
۲-بانک صادرات شعبه شاطره  – دارای کارت خوان- واقع درشاطره جنب توقفگاه کرمانی
۳- بانک پاسارگادشعبه پاساژامام رضا – دارای کارت خوان – واقع در نرسیده به رودخانه شاطره جنب پاسازامام رضا تلفن:  ۵۵۲۷۱۳۲۰
۴- بانک پست بانک شعبه شاطره
۵- بانک تجارت باجه شهرک کامیون تلفن:  ۵۵۲۷۶۶۲۱
۶-بانک ملت شعبه کامیونداران   دارای کارت خوان -واقع درشاطره ابتدایی شهرک کامیون تلفن:۵۵۲۷۲۱۵۳
۷-بانک کشاورزی شعبه کامیونداران  -واقع درشاطره میدان شهرک کامیون تلفن:  ۵۵۲۶۴۸۵۰
۸- بانک سپه شعبه کامیونداران  -واقع درمیدان شهرک کامیون تلفن:     ۵۵۲۶۳۱۳۶

دیدگاهتان را بنویسید