دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / روستای شاطره

روستای شاطره

تاریخجه مدیریت شهری شاطره

شاطره پس از پیروزی انقلاب تحت مدیریت شهری مختلف قرار گرفت وهرچه اهالی وملاکین بزرگ درشاطره سعی درمستقل نمودن شاطره نمودند مثل همسایه شرقی خود یعنی چهاردانگه که چندین سال است به صورت مستقل اداره ومدیریت میشود این آرزو برای شاطره برآ.رده نشد ومدتی تحت مدیریت شهرداریهای مناطق ۱۸ و۱۹ تهران قرار داشت مدتی تحت مدیریت دهیاری ده عباس بوددراین اواخر تحت مدیریت شهرداری اسلامشهر به عنوان یکی ازمناطق این شهرداری یعنی منطقه ۴شهرداری اسلامشهرقرارداشت  وطی چندین سال  شاهدامدورفت چندین شهرداربوده که بیشتر وظیفه شان کسب درآمد ازمراکزتجاری وصنعتی شاطره بود ولی ازاین منبع درآمد سرشارچندان چیزی نصیب خود شاطره نمی شد بلکه بیشترشاهد تخریب و نابسامانی دراین مدت بودیم وجالب است که بابیشتراین عزیزان شهردار شاطره نشست برگزارمیشد وازمشکلات موجوددرسطح شاطره وحومه باوجوددرآمدبالایی که ازاهالی  بخصوص اصناف خردوکارخانجات تولیدی مانندافق کورش -لبنیات دومینو-شهرک کامیون وغیره اخذمیگرددشاطره باچنین وسعت وجمعیت به نسبت کم بایدتاکنون به شهرکی پاک ونمونه دربزرگراه آیت اله سعیدی مبدل میشدمتاسفانه اکثر شهرداران وقت شاطره اذعان میداشتنددرآمداخذشده ازشاطره به حساب شهرداری اسلامشهرواریزوبرای ردیف بودجه واعتبار بایدمنتظرمرهمت شهرداری اسلامشهر باشیم

 

 

واین است قصه پرقصه شاطره که همانطورکه نتایج نظرسنجی نشان میدهددرپاسخ سوالی ازاهالی شاطره (مبنی براینکه ایاطی۲۰سال زندگی درشاطره تابه امروز شماشاهدارتقایاتغییری مثبت وسازنده درمدیریت شهری یعنی ظاهرشاطره بودید یاخیر؟ که پاسخ ۹۸درصد “خیر” است بااین توضیح که مابه غیرتنزل وتخریب هیچ تغییری مشاهذه نکردیم )تاچایی که ظاهرصحراوبیابانی درسطح شاطره ومحلات آن باعث شدشهرک شاطره به روستای شاطره تقلیل درجه کسب نمایدبه جای ارتقا

     جهت جلوگیری ازپخش خودکارکلیپ باموس روی دکمه || کلیک نماید

این کلیپ کاری از خبرگزاری فارس نیوز است که ازمشکلات اهالی گزارش تصویری تهیه نموده اگرهمین گزارش را ماتهیه میکردیم مارا متهم به سیاه نمایی میکردید ولی نمیدانیم چرا کسی از مسولین وقت شاطره وشورای محترم اعتراضی به تهیه چنین گزارشی نکرد که به صورت تمسخرآمیز درمورد وجود مگس تهیه وتدوین شده وباعث تنزل وجودمشکلات بزرگتروگمراه نمودن سطح خواسته های اصلی اهالی شاطره میگردد تاجایی که باعث عدم انتشاراین گزارش درسایت فارس نیوز گرددیعنی تمام مشکلات شاطره حل شده فقط تنهامشکل موجود وجودمگس درشاطره باقی مانده  اینجاکلیک نماید صفحه اصلی حاوی گزارش تحقیرآمیزرامشاهده کنید

 

نتایج عمل کردادوار مختلف اعضای شورای شهرشاطره برای شاطره واهالی اززبان مردم

واگرشجره نامه تاریخچه وقدمت شاطره راباشهرکهای جدیدالتاسیس اقماری باکیلومترهامسافت نظاره کنیدکارنامه کار وعمل کردمسولین ومدیران ادوار مختلف درعدم حصول نتایج مثبت راکه اهالی درپاسخ نظرسنجی اذعان نمودن بهتر درک می نمودید
جای دورنرویم به طورمثال ترقی پیشرفت .آبادانی همین سبزدشت-صالح آباد-گلستان-نصیرآباد-شهرک الهیه وغیره….را که همگی عمرشان به بیست سال تاسیس هم نمیرسدباشاطره قابل سنجش نیست سپس بهتر متوجه عقب ماندگی وپس رفت شاطره باوجوداین همه پتانسیل وقدمت وتاریخ ونزدیکی مسافت به پایتخت میشوید …البته ناگفته نمادفقط گله ازشهرداران نمی توان نمود درجایی که طی چندسال اخیر باظهور شوراهای اسلامی شهر وروستا این موقعیت برای شاطره فراهم شدکه ازدرون خود منتخبانی که مردم به عنوان شورای اسلامی شهرک شاطره انتخاب میکنند فرصت خوبی بود تا حدودی شاطره بتواند خودرا برای استقلال درمدیریت شهری مطرح وثابت کندولی متاسفانه به جرات میتوان گفت که اعضای ادوار مختلف این شورا نتایج وکارایی مثبتی ازخودبرجای نگذاشتن که باعث افتخاربرای شاطره باشدبا حداقل بتوان به عنوان ثمره چندین دوره فعالیت شورا ازآن دفاع کرد به اذعان اکثراهالی که میگویند بچه محل های منتخب خودمون به عنوان شورا کم کاری می کنند وهدف اکثرشان ازحضوردرشورا سکوی پرش به داخل جمع مهبان است نه کاربرای ترقی پیشرفت شاطره  وسرخورده ازاینکه …دراین چندین سال انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر شاطره مافقط درزمان انتخابات این بچه محلهای خودرامشاهده میکنیم که درتکاپوی جمع آوری آراهستند وسپس!!! …این افراداگرباهمین پتانسیل روز انتخابات فقط زمان یک سال ازچهارسال صدارت درشورا را برای کارورفع مشکلات وعقب ماندگی شاطره صرف کنند بخدا الان شاطره هم مثل چهاردانگه شهرداری مستقل-دادگستری مستقل و تمامی شاطره مستقل مدیریت میشدویابرخی دیگراز اهالی میگویند…درآمد حاصل ازشاطره هم اکنون به عنوان گاوه صندوق ومنبع درآمدبرای تامین بودجه اسلامشهر به حساب میاید ولی شاطره خودش همچنان بیابان نشین باقی مانده تاجایی ازازدیادجمعیت درشاطره هراس است که باوجوداین همه زمین لم یزرع مجوزساخت وسازی حتی برای اهالی بومی ساکن که قصد افزایش متراژ محل سکونت خودرا دارند نیز مجوز صادرنمیشودو باوجودچندین گشت پلیس ساختمانی کافی است شما چند ردیف اجر روی هم بگذاری بلافاصله باحمله لشکری ازاین مامورین برای تخریب مواجه میشوید چرا ؟چون برآورد میکنند باساخت وسازوترقی شاطره به مرور مانندچهادانگه میتواند مستقل شودو اگرمستقل شود که دیگردراینصورت درآمدی برای شهرستان همجوارباقی نمی ماند…به همین دلیل بایک گونی اسکناس هم شمانمیتوانید برای قطعه زمینی ۱۲۰متری مجوزقانونی ساخت وسازاخذکنید وبه قول یکی دیگرازاهالی ساکن درشاطره که میگوید…باوجوداین همه زمین بلااستفاده که فقط خاک خوردن نصیب مااهالی میشودتاجایی که ازنگاه مسئولین مربوطه نیز شاطره دهات وروستای بیش نبوده ونیست به همین دلیل بجای پیشرفت پس رفت داریم ونتیجه ان تبدیل شهرک شاطره به روستای شاطره میشوداگرشاطره بامسافت ۱۰کیلومترفاصله بامرکزپایتخت به روستا تبدیل شود به شهرک های جدیدالتاسیس مانندسطان آباد-صالح اباد-الهیه بامسافتی چندبرابر فاصله باپایتخت چه عنوانی بایدبرایشان بکاربرد که از روستا ودهات رتبه پائین تری باشدفکرمیکنیم زاغه ازلحاظ رتبه وطبقه بندی ازروستا پائین تراست ولی متاسفانه این مناطق شهرک وشهر شدند وشاطره که گذرگاه اصلی تردد اهالی این مناطق است به روستا تنزل پیدا میکند اگروضع به همین منوال بماندوفکری جهت ارتقای سطح زندگی درشاطره نکنیم بدیهی نباشدفرماندارآینده همبن عنوان روستارا هم شاطره سلب نموده وعنوان بعدی مارا زاغه شاطره نعیین کنند…بگذریم!!

شهرک شاطره به روستای شاطره تغییریافت تحت مدیریت دهیار
موقعیت جغرافیایی شهرداری منطقه۴ محدوده منطقه ۴ که در حریم شهر اسلامشهر واقع گردیده از لحاظ موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به حریم شهرداری منطقه ۱۸ تهران و شهر چهاردانگه که به ترتیب منطبق بر راه آهن تهران- اهواز و رودخانه کن و از شمال شرقی محدود به جاده جعفرآباد جنگل و از سمت جنوب و جنوب غربی محدود به شهرداری منطقه ۲ اسلامشهر منطبق بر کانال شهید نواب صفوی و از سمت غرب محدود به مناطق ۱ و ۲ شهرداری اسلامشهر منطبق بر جاده احمد اباد مستوفی و میدان نماز میباشد درخال حاضرشهرک شاطره به روستا تبدیل وبانام روستای شاطره تحت مدیریت دهیاری وریزنظرمستقیم فرمانداری اسلامشهرکه مااین تغییرمدیریت شهری روستای شاطره را به فال نیک میگیریم وامیدواریم دهیاری محترم کم کاری شهرداری منطقه ۴را درگذشته جبران کند وبودجه ای که درهمین شاطره ازمنابع درآمدی ازقبیل مراکزتجاری ,صنعتی,کشاورزی ودامپروری فعال درمنطقه حاصل میشود را تاجای ممکن صرف روستای شاطره درراه آبادانی وارتقاسطح زندگی اهالی کنند البته لازم بذکراست درچندین ماه اولیه حضور دهیاری چندین کاروهمل کردبزرگ را ازاین مجموعه شاهدهستیم وبه نظرمیرسد افراد فعال وکارشناس در دهیاری شاطره مشغول به فعالیت هستند که جادارد درهمین پست از یکایک این عزیزان قدردانی کنیم به امید دیدار دهیار وانجام گفنگو با ایشان درمورد پروژّه های حال وآینده خبرهای خوشی را به استحضارشما برسانیم

درموردسوال درارتباط با آدرس دهیاری:دهیاری وشورادرمجاورت یکدیگردرطبقه فوقانی بانک صادرات شاطره مشغول به خدمت رسانی به همشهریان مخترم هستندوخدماتی که درگذشته شهرداری به عهده داشت هم اینک دهیاری مسئول انجام ورسیدگی به این امورمی باشدازجمله امورمدیریت شهری وشهرسازی یعنی همان امور اداری ساختمان وساخت وسازوخدمات شهری

نظرشماچیست؟ درذیل همین پست نظرات خودرا که قابل مشاهده برای مسئولین کشوری است ثبت کنیدتاباتبادل نظروافکاربه نتیجه مطلوب برسیم

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

دیدگاهتان را بنویسید