دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / یادمان اموات شاطره
درگذشتگان شاطره

یادمان اموات شاطره

هرجامعه ای انسانی اعم ازکوچک ویابزرگ داخل یاخارج دارای ریشه های است که این ریشه ها تشکیل دهنده فرهنگ- زبان- لهجه وگویش- گرایش به صنوف خاص وبه موازات آن نسلی شروع به شکل گیری ازدل این ریشه ها می کنددراین متن منظورازریشه ها همان نسل قدیمی یا بزرگان جامعه تلقی میشودوبرهمین اساس ومنطق ازدیربازجامعه محلی شاتره ونسل امروزآن تشکیل شده ازبزرگانی بوده که درزمان خود هرکدام نقش وسهمی درشکل گیری قریه یا به زبان امروزی شهرک شاتره داشتندکه هنوزهم بانگاهی عمیق بارقه ویادگاران این بزرگان رامیشودمشاهده نمود ولی متاسفانه از خودآنان فقط نام وخاطره ای بیش باقی نمانده لذا من درهیت تحریره این نشریه الکترونیک به همراه مساعدت مدیریت محترم وبرخی ازهمکاران بومی اقدام به اختصاص صفحه ای درسایت نمودیم که بامددنوشتن بتوان برای همیشه بخصوص برای نسل امروزی یادوخاطره ای این بزرگان شاتره را زنده نگهداشت وبامعرفی آنان ودرصورت همیاری بازماندگان وارائه تصویری ازاین شادروانهای دیروزشاتره بتوانیم مطلبی که حاوی فعالیت یاخاطراتی ازآنان باشدشویم..
لذا خواهشمندیم شماخواننده محترم که ازبازماندگان هریک ازدرگذشتگان شاتره هستیدکه ازوی یادوخاطره یاتصویری داریدمیتوانید ضمن معرفی درگذشته به صورت متنی چنانچه خاطره ای درذهن دارید یا تصویری قابل انتشاربا کلیک دراین قسمت آن را ثبت وتصویررا نیز آپلودنموده برای ماارسال فرمائیدتاما پس ازویرایش اقدام به انتشارآن نمایم…

08

درگذشتگان شهرک شاطره

 مرحوم ناصرخان کدخدای شاطره وعالم خانم همسرمکرمه -حاج عباسعلی وهمسرمکرمه- حاج یوسف- حسین مشدی- حاج اصغرشورا وفرزندش-روح اله خان-دایی شعبان- مش شعبان وهمسرمکرمه -حمیدوسعیدعبدالرضا-حسن داداش-شاپورخان-حسین-حاج حسین وهمسرمکرم-شکورخان-حاج اسماعیل-حاج میرزاعلی-حاج علی همت-دایی ابراهیم -دایی ماشاله-حاج جلال-حاج جهانگیر-وفادار-علی محمودیان-حاج آقااکبر-دادمرزی-سعیدناصرخان-حاج امیرخان-حاج آقارضا-حاتم خان-عموفربان-برادران مصطفایی -یوسف -جوادعلی میرزا-عباس -حاج اسداله-حاجی شاطره-دایی اکبر-سیف اله -ملی خانم-شوکت خانم-حاج عبداله -علی دادمرزی-هوشنگ خان-حسین شاپورخان-شهیدربیع آذر-حاج غلامعلی-حاج ذبیح وحاج اسداله غلامحسنی -حاج غلام بیات-حاج غلام -منصورخان-علی بادی-پاشا-حاج مرتضی- سیدکریم-سیدمصطفی-سیداحمد-داودخان-آقاعلی جهان-گرامی-آقایوسفی_اضغر-دیگراموات درگذشته درشاطره  که برای شادی روحشان فاتحه وصلوات ختم فرماید

اخرین روزنه وداع با عزیزان ودنیایی فانی بااخرین سنگ لهد برگورمان مسدودوگورمان به تاریکی درمیاید دیگرخودمان هستیم ونتیجه اعمال خوب وبد تصویرفوق ازاخرین روزنه گورکه درحال مسدودشدن است گرفته شده همه ما خودمان را دراین تصویروبه جای میید درحال دفن قراردهیم واندکی اندیشه کنیم

مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

دیدگاهتان را بنویسید