دسته بندی آخرین اخبار
درگذشتگان شاطره

درگذشتگان شاطره

هرجامعه ای انسانی اعم ازکوچک ویابزرگ داخل یاخارج دارای ریشه های است که این ریشه ها تشکیل دهنده فرهنگ- زبان- لهجه وگویش- گرایش به صنوف خاص وبه موازات آن نسلی شروع به شکل گیری ازدل این ریشه ها می کنددراین متن منظورازریشه ها همان نسل قدیمی یا بزرگان جامعه تلقی میشودوبرهمین اساس ومنطق ازدیربازجامعه محلی شاتره ونسل امروزآن تشکیل شده ازبزرگانی بوده که درزمان خود هرکدام نقش وسهمی درشکل گیری قریه یا به زبان امروزی شهرک شاتره داشتندکه هنوزهم بانگاهی عمیق بارقه ویادگاران این بزرگان رامیشودمشاهده نمود ولی متاسفانه از خودآنان فقط نام وخاطره ای بیش باقی نمانده لذا من درهیت تحریره این نشریه الکترونیک به همراه مساعدت مدیریت محترم وبرخی ازهمکاران بومی اقدام به اختصاص صفحه ای درسایت نمودیم که بامددنوشتن بتوان برای همیشه بخصوص برای نسل امروزی یادوخاطره ای این بزرگان شاتره را زنده نگهداشت وبامعرفی آنان ودرصورت همیاری بازماندگان وارائه تصویری ازاین شادروانهای دیروزشاتره بتوانیم مطلبی که حاوی فعالیت یاخاطراتی ازآنان باشدشویم..
لذا خواهشمندیم شماخواننده محترم که ازبازماندگان هریک ازدرگذشتگان شاتره هستیدکه ازوی یادوخاطره یاتصویری داریدمیتوانید ضمن معرفی درگذشته به صورت متنی چنانچه خاطره ای درذهن دارید یا تصویری قابل انتشاربا کلیک دراین قسمت آن را ثبت وتصویررا نیز آپلودنموده برای ماارسال فرمائیدتاما پس ازویرایش اقدام به انتشارآن نمایم…

08

درگذشتگان شهرک شاطره

 مرحوم ناصرخان کدخدای شاطره وعالم خانم همسرمکرمه -حاج عباسعلی وهمسرمکرمه- حاج یوسف- حسین مشدی- حاج اصغرشورا-روح اله خان-دایی شعبان- مش شعبان وهمسرمکرمه -حمیدوسعیدعبدالرضا-حسن داداش-شاپورخان-حسین-حاج حسین آقا-شکورخان-حاج اسماعیل-حاج میرزاعلی-حاج علی همت-دایس ابراهیم -دایی ماشاله-حاج جلال-حاج جهانگیر-وفادار-علی محمودیان-حاج آقااکبر-دادمرزی-سعیدناصرخان-حاج امیرخان-حاج آقارضا-حاتم خان-عموفربان-برادران مصطفی -یوسف ودیگراموات درگذشته درشاطره  که برای شادی روحشان فاتحه وصلوات ختم فرماید

اخرین دیداردنیا

دیدگاهتان را بنویسید