امروز: دوشنبه، 28 بهمن 1398

شاطره زیرپوشش شهرداری اسلامشهر تحت عنوان شهرداری منطقه 4 اسلامشهرمی باشد.واززمان جداشدن ازشهرداری منطقه 19تهران ,برعکس مناطق دیگرروستایی ازجمله همسایه شاطره شهرک چهاردانگه بجای مستقل شدن تحت مدیریت شهرداری اسلامشهرقرارگرفت وتاکنون شاهدامدورفت چندین شهرداربوده وجالب است که مابابیشتراین عزیزان شهردار شاطره نشست داشتیم وازمشکلات موجوددرسطح شاطره وحومه باوجوددرآمدبالایی که ازاهالی ساکن بخصوص اصناف خردوکارخانجات تولیدی مانندافق کورش -لبنیات دومینو-شهرک کامیون وغیره اخذمیگردد شاطره باچنین وسعت وجمعیت به نسبت کم بایدتاکنون به شهرک پاک و نمونه دربزرگراه آیت اله سعیدی مبدل میشد که متاسفانه اکثرشهرداران شاطره اذعان داشتنددرآمد اخذشده ازشاطره به حساب شهرداری اسلامشهرواریز وبرای ردیف بودجه واعتبار باید منتظر مرهمت شهرداری اسلامشهرباشیم

واین است قصه پرقصه شاطره که همانطورکه درصفحه اصلی همین سایت نظرسنجی قراردادیم مبنی براینکه ایاطی20سال زندگی درشاطره تابه امروز ایاتغییر وترقی درسطح درنظرات مشاهده نمودید که پاسخ اکثرا "خیر" مابه غیرتنزل هیچ تغییری مشاهذه نکردیم بودوهست...
 واگرشجره نامه تاریخچه وقدمت شاطره راباشهرکهای جدیدالتاسیس اقماری باکیلومترهامسافت نظاره کنیدکارنامه کار وعمل کردمسولین برایارتقاسطح زندگی در درنظرات رابهترمیتوانید بفهمید
جای دورنرویم دوستانی که همین سبزدشت-صالح آباد-گلستان-نصیرآباد-شهرک الهیه وغیره....را که همگی عمرشان به بیست سال تاسیس هم نمیرسد نظاره گرباشند... متوجه درجازدن وپس رفت شاطره باوجوداین همه پتانسیل وقدمت وتاریخ ونزدیکی به پایتخت رابه نیکی متوجه میشوند...البته ناگفته نمادفقط گله ازشهردای نمی توان نمود درجایی که بچه محل های منتخب خودمون به عنوان شورا کم کاری می کنند وهدف اکثرشان ازحضوردرشورا سکوی پرش به داخل جمع مهبان است رانادیده گرفت ...دراین چندین سال انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرمافقط درزمان انتخابات این بچه محلهای خودرامشاهده میکنیم که درتکاپوی جمع آوری آراهستندواگرباهمین پتانسیل روزانتخابات فقط زمان یک سال ازچهارسال صدارت درشورا را برای گارورفع مشکلات عقب ماندگی شاطره صرف کنند بخدا الان شاطره هم مثل چهاردانگ شهرداری مستقل-دادگستری مستقل و تمامی شاطره مستقل مدیریت میشدوشاطره هم اکنون گاوه صندوق درآمدبرای اسلامشهرشده ولی خودش بیابان نشین است تاجایی ازازدیادجمعیت درشاطره هراس است که باوجوداین همه زمین لم یزرع مجوزساخت وسازصادرنمیشودچون باساخت وسازوترقی شاطره باید مانندچهادانگه مستقل شودکه دیگردراینصورت درآمدی برای شهرستان همجوارباقی نمی ماند...به همین دلیل بایک گونی اسکناس هم شمانمیتوانید برای قطعه زمینی 120متری مجوزقانونی ساخت وسازاخذکنید...بکبارامتحان کنید...بگذریم!!
 موقعیت جغرافیایی شهرداری منطقه4 محدوده منطقه 4 كه در حريم شهر اسلامشهر واقع گرديده از لحاظ موقعيت جغرافيايي از سمت شمال به حريم شهرداري منطقه 18 تهران و شهر چهاردانگه كه به ترتيب منطبق بر راه آهن تهران- اهواز و رودخانه كن و از شمال شرقي محدود به جاده جعفرآباد جنگل و از سمت جنوب و جنوب غربي محدود به شهرداري منطقه 2 اسلامشهر منطبق بر كانال شهيد نواب صفوي و از سمت غرب محدود به مناطق 1 و 2 شهرداري اسلامشهر منطبق بر جاده احمد اباد مستوفي و ميدان نماز ميباشد و در حال حاضر داراي دو ناحيه خدمات شهري ميباشد كه يكي در مجتمع صنفي خدماتي اسلامشهر(شهرك صنعتي اسلامشهر-خيابان فردوس نبش چهارراه ) و ديگري در ضلع جنوبي ساختمان شهرداري منطقه 4 واقع گرديده اند. شهرداری منطقه4شاطره تعداد روستاهايي كه اين منطقه نسبت به ارائه خدمات شهري در حوزه استحفاظي خود اقدام مينمايد عبارتند از :روستاهاي شاطره- سيمون-كرّك-ملك آباد-مهران آباد و حسين آباد ميباشند و روستاهاي ده عبّاس و بهرام آباد توسط دهياري ارائه خدمات ميگردند. چنانچه کاربران محترم سایت نیازبه ارتباط با شهردارمحترم با دارای نظراتی می باشنددرذیل همین پست نظرات خودرابه گوش شهردارمحترم برسانند


واین است قصه پرقصه شاطره که همانطورکه درصفحه اصلی همین سایت نظرسنجی قراردادیم مبنی براینکه ایاطی20سال زندگی درشاطره تابه امروز ایاتغییر وترقی درسطح درنظرات مشاهده نمودید که پاسخ اکثرا خیربه غیرتنزل هیچ تغییری مشاهذه نشده واگرشجره نامه تاریخچه وقدمت شاطره راباشهرکهای جدیداتاسیس اقماری باکیلومترهامسافت نظاره کنیدکارنامه کارمسولین وکارنامه درنظرات رابهترمیتوانید بفهمیدجای دورنرویم دوستانی که همین سبزدشت-صالحآباد-گلستان-نصیرآباد-شهرک الهیه را که همگی عمرشان به بیست سال تاسیس هم نمیرسد ببینند متوجه درجازدن وپس رفت شاطره این همه قدمت وتاریخ ونزدیکی به پایتخت رامتوجه میشوندالبته ناگفته نمادفقط گله ازشهردای نمی توتن نمود درجایی که بچه محل های منتخب خودمون به عنوان شورا کم کاری می کنند وهدف اکثرشان ازحضوردرشورا سکوی پرش به داخل جمع مهبان است دراین چندین سال انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرمافقط درزمان انتخابات این بچه محلهای خودرامشاهده میکنیم 
 موقعیت جغرافیایی شهرداری منطقه4 محدوده منطقه 4 كه در حريم شهر اسلامشهر واقع گرديده از لحاظ موقعيت جغرافيايي از سمت شمال به حريم شهرداري منطقه 18 تهران و شهر چهاردانگه كه به ترتيب منطبق بر راه آهن تهران- اهواز و رودخانه كن و از شمال شرقي محدود به جاده جعفرآباد جنگل و از سمت جنوب و جنوب غربي محدود به شهرداري منطقه 2 اسلامشهر منطبق بر كانال شهيد نواب صفوي و از سمت غرب محدود به مناطق 1 و 2 شهرداري اسلامشهر منطبق بر جاده احمد اباد مستوفي و ميدان نماز ميباشد و در حال حاضر داراي دو ناحيه خدمات شهري ميباشد كه يكي در مجتمع صنفي خدماتي اسلامشهر(شهرك صنعتي اسلامشهر-خيابان فردوس نبش چهارراه ) و ديگري در ضلع جنوبي ساختمان شهرداري منطقه 4 واقع گرديده اند. شهرداری منطقه4شاطره تعداد روستاهايي كه اين منطقه نسبت به ارائه خدمات شهري در حوزه استحفاظي خود اقدام مينمايد عبارتند از :روستاهاي شاطره- سيمون-كرّك-ملك آباد-مهران آباد و حسين آباد ميباشند و روستاهاي ده عبّاس و بهرام آباد توسط دهياري ارائه خدمات ميگردند. چنانچه کاربران محترم سایت نیازبه ارتباط با شهردارمحترم با دارای نظراتی می باشنداز طریق کلیک روی همین لینک تماس باما میتواننداقدام فرمایند...درنظرسنجی عمل کردشهرداری شاطره درهمین صفحه حتماشرکت کنید

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *