دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو قوانین سایت شاطره

برچسب آرشیو قوانین سایت شاطره

قوانین سایت شاطره

قوانین سایت شاطره

طرح قوانین دراین سایت به دوبخش دسته بندی میشود بخش اول :رعایت قوانین کلی سایبری که موردتصویب وزارت ارشادوتبلیغات اسلامی میباشد ودرسراسرایران برای تمامی وبسایتهاوکاربران ضروری ومورداجرااست وشماازطریق کلیک درروی این لینک قانون سایبری این قوانین رامی توانید مشاهده یاکپی نماید وپس ازمطالعه مطابق ان عمل نماید بخش دوم: قوانین …

ادامه مطلب »