دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / درمان کورنا
درمان کورنا
درمان کورنا

درمان کورنا

به هم وطن های عزیزم مژده میدهیم درمان قطعی وموثرویروس کورنابه صورت علمی وعملی توسط محققان آمریکایی تشریح شداین درمان روی بیش از۱۰۰۰بیمارمبتلاجواب داده وواکسنی که خواهندساخت نیز براساس همین نوع ساده درمان طراحی شده این روش درمانی باکمترین هزینه وبسیارساده است تاجایی که سادگی این نوع درمان شاید باورکارسازبودن این روش رادرذهن شماغیرباورنمایدولی به شمااطمینان میدهیم همین مطلبی که درویدیویی به زبان اصلی وهمچنین ترجمه آن گذاشتیم خواهیدشنید

به اختصاردشمن این ویروس فقط دمای ۵۶درجه سانتیگراداست که درآزمایشگاهها نیزباافزایش دمابه بیش از۵۶درجه ویروس کوچک وکوچکترشده تااینکه درعرض چنددقیقه ازبین رفته وچون نفوذازطریق مجرای بینی وآلوده نمودن سینوس ها درپیشانی وسپس گسترش دربدن بارفتن به سونا ی خشک ویادرصورت لزوم استفاده ازسهشوارسر بدین صورت که بادگرم آن را برای افرادی که هنوزبیمارنیستندروزانه دوبارهربار۵دقیقه وافرادبیماروآلوده به ویروس اگردرروز۵باروهربار۵دقیقه بادگرم سهشواررابه طرف سوراخ بینی وهمچنین پیشانی خودبه مدت یک هفته بگیرنداطمینان داشته باشندکه بهبودی دست خواهندیافت وافرادغیربیمارنیزباانجام این عمل روزانه ۲باربابایدمطمئن باشندبه هیچ عنوان درمعرض بیماری قرارنخواهندگرفت به گفته این محقق آمریکایی ساختارواکسن درحال ساخت برای مبارزه وریشه کنی این ویروس به همین طریق دربدن پس ازترزیق واکسن بدن فردآلوده دچارتب بالامیشودوباافزایش دمای بدن توسط این واکسن به مدت چندروزاین حرارت ودمای موجوددربدن باعث نابودی ویروس کورنامثل نوع آزمایشگاهی که باافزاش دمامرد اوهم خواهدمردوفردبیمارازشرچنین ویروسی خلاص میگردد

دراین پست ترجمه آموزش پزشک آمریکایی به فارسی رامیشنوید ودرپست بعدی این کلیپ رابه صورت اورجینال وزبان اصلی میشنویدهمچنین این پست رابرای استفاده دیگردوستان به اشتراک بگذاریدتااستفاده ودرمان شوند….انشاله

 

دیدگاهتان را بنویسید