دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / نقشه زنده ترافیک تهران

نقشه زنده ترافیک تهران

Tre

پرتال شاطره آنلاین نقشه آنلاین ولحظه ای ازخیابانهای تهران ومحدوده زوج وفردومحدوده طرح ترافیک رامادراین پست برای استفاده کاربران عزیزخودقراردادیم تاچنانچه قصدعزیمت به نقاط ومناطق مرکزی شهرتهران رادارندقبل ازهراقدامی ابتداازطریق این نقشه چک کنندووضعیت ترافیک وفاکتورهای لازم موجوددرنقشه راارزیابی نموده سپس عازم مقصدخودشوندتادچارکمبودزمان وعدم رسیدن به اموربرنامه ریزی شده خود روبرو نشوند همچنین دراین نقشه کلیه مسیرمتروواتوبوسهای شرکت واحدقابل دسترسی ومشاهده است که میتواننداستفاده کنند
(درصورت استفاده ازپروکسی یافیلترشکن هنگام مشاهده این نقشه بایدخاموش شوندوفقط با ای پی ادرس شبکه اینترنت ایران قابل مشاهده است)