دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اماکن شاتره / ادارات دولتی شاطره / مراکزدرمانی ودارویی شاطره

مراکزدرمانی ودارویی شاطره

خانه بهداشت شاتره

4

درشهرک شاطره دومرکزبهداشتی یاهمان خانه بهداشت درحال فعالیعت وسرویسدهی به اهالی ساکن وخانواده ها میباشنداغلب خدمات این دوخانه بهداشت رایگان بوده ولی دربرخی سرویسها مانند دانپزشکی حق ویزیت دریافتی با حق ویزیت آزادآنچنان تفاوتی نداردکه این یکی ازضعف های این دوخانه بهداشت است البته نقش تاثیرگذار فعالیت این مراکر را …

ادامه مطلب »