دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اماکن عمومی شاتره / ادارات دولتی شاطره / تجربه ازواکسیناسیون خانه بهداشت شاطره

تجربه ازواکسیناسیون خانه بهداشت شاطره

من چون هم درشاطره هم سکونت وهم فعالیت صنفی بهترین گزینه مکان تزریق واکسن کوید۱۹ را خانه بهداشت شاطره یافتم لذا راهی خانه بهداشت شاطره شدم و تصمیم گرفتم تجربه شخصی خود ازمشاهدات دراین مرکزرا بادیگرکاران سایت به اشتراک بگذارم لذابه صورت غیررسمی فقط نتیثجه مشاهدات خودرا نگارش میکنم وبه دلیل حفظ حریم خصوصی اشخاص از درج نام آنان معذورم ۸صبح درخنک های هوای صبحگاهی دوشنبه ۱۵شهریور۱۴۰۰ ازمنزل عازم خانه بهداشت شاطره که ازمنزل ما مسافت بسیارکوتاهی دارد شدم دربدو ورود ورقه و خودکارروی میزی درسالن برای ثبت نام وجودداشت که من نفر۲۶ این لیست بودم پرسنل هم حوالی ساعت۸ واردشدندواقدام به ثبت ساعت حضور بودند مردممحلی تعدادشان به مرور بیشترمیشدتاجایی که سالن مملوازجمعیت شده بودواکثرمتقاضیان واکسن نیزبانوان بالای ۴۰سال بودندیاافرادی که دوز دومشان بودساعت ۹شدولی واکسن نیامدساعت۱۰شدولیست مراجعین ثبت نام کننده به ۱۰۰نفررسید ولی همچنان از واکسن خبری نبودتا اینکه بالاخره ساعت حدود ده وربع  محموله واکسن امدمردم به بیرون سالن هدایت ودرب سالن به روی مردم که طبق ثبت نام بیش ازیکصدنفربودند بسته شد وتعدای ازمراجعین که  نوبت ترزیق دومشان بود ثبت نام نکرده واولویت نیز با انان بود نگهبان مجموعه طبق اسامی داخل لسیت هربازسه تاچهارنفررابه داخل سالن فرا وازانجانیز به اطاق تزریق واکسن هدایت میکرد که انصافا نکهبان فردبسیارزحمت کش وپرمسئولیتی بود درخال عرق ریختن به ایجادنظم ونسخ می کوشید نتیجه گرفتم اب ازسرچشمه گل آلود است وبروز چنین ازدحام وهیاهو فقط علت اصلی اش همان ۲ساعت نیم تاخیر درتحویل به کلیه مراکزتزریق واکسن می تواند باشد که کنترل ورفع چنین مشکلی از انجه فکرکنید راخت تراست اگرتصمیم براین باشد در دوساعت اولیه واکسن بموقع برسد وپرسنل این مرکزنیز بلافاصله ازهمان ساعت ۸صبح اقدام به تزریق کنند روندازدیاد مراجعان به این تغداد نخواهدرسید بخضوص اینکه دراویل صبح باوجود خنکی و طراوت هوا باعث افزایش راندمان پرسنل تزریق کننده خواهدشد ولی تاخیردرارسال واکسن تا اقدام به تزریق واماده شدن پرسنل استارت شروع به تزریق رابه ساعت ۱۱میرسانددرحالی که پرسنل تخت فشارفقط سه ساعت زمان برای فعالیت شان یعنی ساعت ۱۴ که ساغت پایان کاراست باقی مانده است وازطرف دیگرمراجعین که ازقبل از۸صبح حضورپیدانمودندکارشان اکثراتا پایان ساعت کاری به طول میکشد یعنی هرفردبجای اینکه درهمان ابتدای صبح هنگام ورودوثبت نام مستقیم به اطاق تزریق مراجعه واکسن خودرا دریافت کند ازخانه بهداشت خارج میشودوادامه این روند از ایجادتجمع واتلاف وقت مراجعان جلوگیری خواهدنمود..این بزرکترین معضل پروسه تزریق است که به هیچ وجه ارتباطی به نوع عمل کرد پرسنل خانه بهداشت شاطره ندارد وبارمسولیت برعهده مرکزیاستادمرکزی درتوزیع دیرهنگام واکسن هاست که مرکزان درشهرستاناسلامشهربوده……بگذریم

زمانی که نوبت من رسیدقبل ازورود یک ربعی جلوی درب اطاق ترزیق منتظر داخل شدن کناردرب ورودی باز ایستاده ونظاره گر درون اطاق تزریق سه اپراتوربانو همراه باسیستم انفورماتیک روی هرسه میزابتداامورمربوط به پذیرش وسپس ثبت درسیستم را برای مراجعین به انجام رسانیده سپس خودشان نیز اقدام به تزریق واکسن برای فردمتقاضی میشدند که درهمین موقع شبکه اینترنت آنان دجارقطعی شدوروندکارمتوقف گردید که پس ازگذشت یک ربع مجدداینترنت وصل وروندادامه پیدا نمودمن نیزفراخوانده شده ودرکناراپراتوری کارت ملی خودرا ارائه نمودم پس ازواردنمودن اطلاعات پیام خطایی مبنی برعدم توانایی درثبت نام من درمانیتورقابل مشاهده گردید همراه بانمایش این پیام نام مرکزبهداشت دیگری که مرکزبروز پیام خطاست راهم نمایش میداد.لازم بذکراست علت نمایش جنین پیام خطایی درسیستم چندین دلیل مختلف می تواند داشته باشد یکی ازاین دلایل امکان ثبت نام من درمرکزبهداشت دیگری است که نامش درپیام خطابرای اپراتورقابل مشاهده است ولی اگر کاربر ثبت نام خودرا درمرکزمذکور رد کند اپراتوربا پذیرش عدم هرگونه ثبت نام درمراگز دیگر اولین اقدامی که برای بررسی علت این پیام خطا وظیفه دارد انجام دهد باشماره تلفن ان مرکز تماس بگیرد ودلیل بروز نمایش چنین پیام خطایی را حویا شود ومرکزمربوط نیز بالاکین درپروفایل کاربر به صورت دقیق علت نمایش چنین خطایی را توضیح داده وبا تبادل اطلاعاتی بایکدیگر نمایش پیام خطا حذف وامکان ثبت نام بوحود خواهد امد ولی متاسفانه دراین کیس خانم اپراتور به یکباره باتندی فرضیه ابتدایی ثبت نام درمرکزبهداشت دیگری را مطرح نمود وبا اطمینان وصراحت فرمود شماساکن واوان هستید وباید به انجامراجعه کنید سیستم چنین ثبت نامی را هم اکنون نشان میدهد (یک دورغ ساختگی) بنده که ساکن وکاسب شاطره هستم ومطمئن از عدم هرگونه ثبت نام در مراکز دیگری بودم برای قانع نمودن اپراتور اقدام به ارائه چندین مدرک مکتوب دولتی واداری به وی که ثابت میکرد من ساکن شاطره هستم واز طرف دیگر درحین انجام بروسه بنده چندین نفراز اهالی ریش سفید شاطره وارد اطاق می شدند بامشاهده من اقدام به سلام واحوال پرسی بابنده میکردند بنده نیز ازانان تائید شفاهی سکونت درشاطره را میکردم وانان نیز باصراحت سکونت بنده درشاطره راموردتائیدشفاهی قرارمیدادند ولی بازهم خانم اپراتور فقط اصرار به کذب ادعای من واینکه بنده بایدالان به واوان واین مرکزمراجعه کنم وثبت نام خودم را باطل کنم سپس به نزد وی جهت ثبت نام مراجغه کنم با بالا گرفتن گفتگوی بین ما وی مدارک بنده همراه با گزارش ثبت نام درمرکز واوان را باهمکار دیگری که وارد اطاق شده بود با این عنوان که وی مسئول این مجموعه است جهت بررسی ارائه کرد وی بابررسی مداراک تائیدسکونت بنده را پذیرفت ودستور ثبت نام داد اپرانور مذکور بجای اینکه به مسئول خود بگوید سیستم پیام خطا نمایش می دهد به کذب می گفت گزارش ثبت نام درمرکزبهداست واوان توسط ایشان ثبت گردیده تااینکه مسئول مربوطه لیست مراکزبهداشت منطقه را بهم داد وگفت برو بیرون مرکزواوان پیدا کن ودرخواست حذف ثبت نام بده دیگربه نقطه جوش رسیده بودم قبول کردم وباتماس بااین مرکزاپراتور مربوطه گفت چه کسی میگویدشمابرای تزریق واکسن اینجاثبت نام کردی دلیل نمایش پیام خطا وجود سابقه مراجعه شمادر۹ سال پیش به این مرکز وتزریق ۲واکسن باقی مانده فرزندتان بوده که ان هم درصورت تماس ودرخواست قابل حذف است به اپراتورمربوطه بگو به من زنگ بزند تا پیام خطا حذق شود بله وی کاملا درست میگفت ما۹سال پیش به مدت یکسال به دلیل انجام فرایندنوسازی منزل خوددرشاطره به شهرک واوان نقل مکان کردیم و۲واکسن باقی مانده ازخانه بهداشت شاطره را درانجاتزریق کردیم وپس ازیکسال هم به منزل نوسازی شده شاطره بازگشتیم پس از توجیه مسئول مربوطه ودستورایشان اپراتورمذکور درعرض کمتراز۱۰دقیقه وتماس با واوان متوجه قضاوت غلط و پیش داوری خود گردید بنده نیز دیگر به روی خود نیاوردم …بنده خدا واکسن بنده را تزریق نمود واز وی هم بسیارنشکرکردم نگارش این متن به منظور شکایت ازایشان نیست فقط به یک دلیل است که بگویم دخترم شمابه طوریقین به نتیجه رسیدی که دربین ۱۰۰نفرمتقاضی تزریق واکسن ۱۰نفرازآنها جزو اهالی بومی شاطره نیستند یعنی میتوان گفت مهمان هستند اگربدون بروز هیچ هیاهوی به عنوان افرادمهمان درشاطره واکسن انان را تزریق کنید به نظرتان جه اتفاقی بدی خواهد افتاد؟ همه ماباوجودچنین سیتم ثبت اطلاعات که درهرکجای ایران مراجعه کنیم از دو دوز که بیشترنمی توانیم واکسن بزنیم همچنین اگرروزی ۱۰غیربومی شاطره درمرکزشماواکسن بزنند مطمئن باشید تعداد بیشتری از اهالی بومی شاطره نیزدرمراکزدیگراقدام به درخواست تزریق می کنند این ۱۰نفرغیربومی جای این اهالی بومی پس اگربه هرشگرفی متوجه جازدن فردی به عنوان یک شاطره ای بودید دلیل ندارد به روی طرف مقابل بیاورید که شما میدانید وی دورغ میگوید وشاطره ای نیست و فردمذکوررا باهزارامید دست خالی برگردونید به نظرم کار مهمی نکردید چه رسد کیسی مانند کیس ۱۵شهریور بنده که ۵مدرک اداری ارائه -مراجعین محلی گواهی نمودند که بنده درشاطره ساکنم -مسئول مربوطه دوبار از شما خواست بنده راثبت نام کنید ودرست درحالی که ادعای کذب بودن مدارک وعدم ثبت نام مرا میکنید خود به بنده ومسئول تان به دروغ بجای اینکه بگوید با پیام خطامواچه میشوم درسیستم با اطمینان ادعا میکند گزارش ثبت نام درمرکزواوان در پروفایل شما قابل مشاهده است وحتما باید بروی و درخواست انصراف ثبت نام کنید و اگرمیانجیگری مسئول مربوطه نبود شاید کاربه جای باریک کشیده میشد…. با این وحودبنده بازهم از وی هیچگونه گله وشکاینی ندارم چون دخترخودم هم سن وسال ایشان هست وفکرمیکنم دخترم مرتکب چنین اشتباهی شده همچنین برای خود وظیفه میدانم از سرکارخانم دکترغریب مدیریت محترم خانه بهداشت شاطره که درمدت تصدی چنین مسئولیتی همواره برای ارتقای سطح بهداشت وسلامت فردی وگروهی محلات و ساکنین  شاطره ازدل جان مایه کذاشته اند بسیارسپاسگذاری نمایم وارزوی بهروزی وسلامت برای این مدیرلایق ومجموعه تحت مدیربت شان ازخداوند منان خواستارباشم

سرکارحانم دکترغریب درصورت نیاز به هرگونه پیام رسانی-اطلاع رسانی وآگهی بهداشتی آموزشی وصنفی بنده به عنوان سردبیر این پرتال آماده انتشاربه هرفرمتی که موردتقاضای شماست اعم از محتوای متنی – صوتی وتصویری یا انیمیشن دراین سایت با کمال افتخار هستم لطفا جهت ارتباط از طریق تماس تلفنی یا بخش تماس با ما به صورت نوشتاری سفارشات موردنیاز را مطرح نماید

دیدگاهتان را بنویسید