دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / به روستای شاطره خوش آمدید!

به روستای شاطره خوش آمدید!

اهالی محترم ساکن وکاسب درشاطره ازچندی پیش پیام وکامنتهای برای ماارسال میکنندکه بیشترحاوی سوالاتی است که پس ازتعطیلی شهرداری منطقه چهارشاطره ودرارتباط باقرارگرفتن شهرک شاطره درفهرست مناطق روستایی وایجادتغییرات دررابطه اداره وظایفی که تاقبل ازاین به عهده شهرداری منطقه چهاربودوهم اکنون محول گردیده به  مرکزی بنام دهیاری شاطره تحت مدیریت فردی باسمت وعنوان دهیارشاطره سوالاتی درذهن این مردم ساکن همراه باابهاماتی بوجودامده که بدلیل خلع اطلاع رسانی اخبارازجمله همین خبرمهم… به همین دلیل جهت آگاهی وباخبرشدن ازاتفاقاتی که بی سروصدا در محل زندگی شان رخ میدهد وانان که اصلی ترین افرادی هستندکه باید ازقبل ازایجاداین تغییروتحولات ازآن آگاه شوندولی متاسفانه هنوز پس ازگذشت چندی از این اقدامات همچنان هیچ چیز نمی دانند درصورتی که تاثیرونتیجه چنین تصمیماتی درواقع تمام زندگی وشایدسرنوشت ساکنین شاطره را تحت شعاع قراردهد.

دهیاری شاطره

 

لذابااین امیدکه شاید مجموعه مادراین سایت آگاهی یااخباری دراین ارتباط شایدداشته باشند اقدام به ارسال پرسشهای خودنموده که لازم بذکراست خدمت این بزرگواران عرض کنم متاسفانه ماهم مثل شماازداشتن اطلاعات یااخباری جامع درخصوص این تغییرات بی اطلاع هستیم وهمانگونه که درمتن کامنتهای خودمرقوم نمودیدماهم مثل شماابتدابدنبال مشاهده تعطیلی شهرداری منطقه چهارشاهدبرخی اقداماتی بودیم که فقط ازطریق اتیکتی که روی انها مندرج بوددریافتیم انجام انها توسط مرکزی بنام دهیاری شاطره وتحت مدیریت دهیار انجام پذیرفته مانند نصب تابلوی ورودی ازسمت اسلامشهربامظمون به شاطره خوش آمدید وامضای دهیاری زیرآن وهمچنین تعویض تابلو نام کوچه وخیابانهای شاطره ونصب تیرچراغ برق خیابان جانبازان که همگی امضای دهیاری رادرزیرخودداردولی درارتباط باسوالاتی که مطرح نمودید ازپاسخگویی به دلیل عدم آگاهی از موضوع عاجزهستیم ولی جهت فراهم نمودن بستراطلاع رسانی به شماعزیزان که وظیفه اصلی وصنفی بنده وهمکارانم میباشدباکمک همکاران کامنتهای دریافتی شماراتفکیک نموده ویک به یک مرورمجددکردیم وباجمع بندی کلی این کامنتها ازدرونشان سوالاتی که جنبه عمومی ترداشت وسوالاتی بودکه در۹۰درصدکامنتهای اهالی مطرح شده بود استخراج کردیم وبه ترتیب ضرورت سوال واولویت آگاهی ازآنهادراین پست مندرج مینمایم که انشاله باامید براینکه شخص محترم دهیارشاطره یا روابط عمومی دهیاری درصورت فعال بودن پس ازرویت این پست فقط کافی ست ثبت نام کاربری درسایت انجام دهندتابه عنوان کاربرعضوسیستم اجازه دسترسی به ابزارپاسخ گویی رادراختیارشان قراردهد ودرمتن نگارش خودبه یکایک این سوالات دردرجه اول به منظور آگاهی رسانی ودردرجه دوم  جهت رفع ابهامات بوجودآمده برای اهالی  پاسخ قانونی وجامع راعنایت فرمایندبه محض دریافت مابدون هیچ دستکاری وکم وزیاد نمودن درست همان جوابیه رادرادامه همین پست  جهت دسترسی کاربران محترم قرارمیدهیم ویا تاقبل ازپاسخگویی دهیاری چنانچه افرادی اراهالی شاطره هستندوخبر موثقی دارندکه میتوانند سوالات مطرح شذده را پاسخ دهند بارعایت قوانین سایت ودرکمال احترام به همگان هرکدام ارسوالات را که پاسخ آن رامیدانند بترتیب  شماره سوال پاسخ رامرقوم  وارسال کنندتا مامنتشرکنیم درغیراینصورت هم اکنون کاردیگری ازدست مابرنمی اید.

سوال اول:-معرفی مشخصات دهیار-آدرس وتلفن دهیاری وساعت کار؟شرح وحدودوظایف ؟منابع تامین بودجه؟ میزان بودجه اختصاصی؟اداره وشخص مافوق دهیار؟وازچه زمانی این تغییردرشاطره اجام شده وتاچه زمانی استمراردارد؟

سوال دوم:درحالی که چندسالی ازساخت وتجهیز شهرداری منطقه چهارنگذشته بود وشهرداری درحال انجام وظایف بودچه دلیلی برای انجام چنین تغییری وجودداشت؟ تصمیم تغییرشاطره به روستاتحت مدیریت دهیاری ازطرف چه شخص یااشخاصی وبرچه اساس ومنطقی اتخاذشد؟

سوال سوم: ایاتبدیل شاطره به روستاتحت مدیریت دهیاری تنزل یاترقی محسوب میشود؟ماطی چندین سال اخیربخصوص خواسته بزرگمان ازمنتخبین شوراهای اسلامی شهر خارج نمودن شاطره ازعنوان توابع اسلامشهرومستقل شدن شاطره بوده وهمچنان هست مانند چهاردانگه ولی باوجودفراهم شدن انجام  پروسه این رونداستقلال اعضای شورای شهرشاطره همواره ازعدم قدرت وعدم توانایی دربه سرانجام رساندن این تغییر بهانه اورده بااین عنوان که تنهامانعی که ازاین استقلال شاطره جلوگیری می کند اعمال نظرمخالف چندتن ازمسئولان دولتی تصمیم گیردرشهرستان اسلامشهرمیباشد به دلیل وجود مراکز در آمدزایی که درشاطره فعالیت تجاری وصنعتی دارندودسترسی به درامدحاصل از این مراکز واجازه صرف بخش عمده ازاین درامدهای حاصل دربودجه اسلامشهر رابیان منمایند ایا ادعای انان صحت دارد؟یاخیر دلیل اصلی عدم استقلال شاطره چیست؟یاچه مقامی باچه هدفی ازاین استقلا ممانعت میورزد؟

سوال چهارم: بزرگترین مشکل وایرادی که به مسئولین درمقام مدیریت شاطره تاکنون گرفته شده این بوده که تمام شهرک های جاده ساوه حتی شهرکهای جدیدالتاسیس ابادوارتقایافتن حداقل طی این بیست سال گذشته ولی شاطره باچنین قدمتی ونزدیکی به پایتخت همچنان طی بیست سال گذشته هیچ تغییری ازلحاظ ابادانی وارتقاء درآن مشاهده نمیشودهنوز اراضی که قدیم کشاورزی بودوالان به بیابان وخرابه ومحل تخلیه زباله ونخاله ساختمانی تبدیل شده دربطن شهرک شاطزره باقی است ….آیابا انجام این تغییرات وروستاشدن شاطره ماشاهدترقی وساخت وسازاراضی بایرو بیابانی درشاطره می باشیم یا خیرمانندگذشته خرابه هاواراضی بیابانی شاطره بدون صدورمجوزهمچنان خاک وآلودگی رابه خوردماساکنین شاطره فرومیکند؟

حمع بندی درخواست وسخنان نهایی اهالی شاطره ازمسئولین ومتولیان امورمدیریت شاطره

درکل انجام پروسه تغییرات باعناوین شهرک یاروستا-شهرداری یادهیاری و دهیاریاشهردار درنهایت امربرای مامردم شاطره فقط تغییرنام ومقام محسوب وتنهانام ومقامی که لایق مدیریت شهری وعمرانی شاطره است نام مجموعه-ارگان ونهادی است که کلیدعمران وابادانی تمامی نقاط ومحلات وتوابع شاطره رازده وطبق وظیفه شرعی وقانونی برای حفظ کرامت انسانی ازهیچ کوششی دریغ نکند حال اگراین نهادیافرد مقام فرمانداراسلامشهرباشدکه چه بهترچون خودوی طعم محرومیت را چشیده وهمانگونه که باعث ابادانی شهرستان اسلامشهرشده شاطره هم اینگونه مدیریت نمایدماازچنین مسئولی که شاطره واسلامشهرفرقی درانجام وظایف مدیریتی برایش نداشته باشد باجان دل پذیرا وقدردان اوهستیم لذا ازمتولیان امورامورخواهشمندیم شاطره را مدنظرداشته وفراموش نکنند…

 

 

یک دیدگاه

 1. درپی مشاهدات اخیردرسطح شاطره شاهدتغییرات ارزشمنددرارتباط بازیباسازی توسط مجموعه دهیاری میشویم که جای تشکردارد وبراساس کارهای انجام پذیرفته وهمچنین نظرات شفاهی اهالی مبنی بررضایتمندی ازعمل کرددهیاری مابایدشاهد روزهای بهتروافزایش ارتقا سطح زندگی مردم دراینده نزدیک باشیم واگرانجام چنین اموری استمرارداشته باشدمی توان گفت بهترین مجموعه عمل گراطی ۲۰سال گذشته همین دهیاری جدیدالتاسیس بوده وبنده از طرف خود واهالی شاطره ازشخص دهیاری ومجموعه تحت مدیریت ایشان کمال سپاس وتشکررا دارم همچنین از تدبیرورسیدگی مضاعف متولیان مدیرین شاطره درشهرستان اسلامشهربخصوص شخص فرماندارشهرستان اسلامشهرجناب اقای مرسلپورکارخوب ومردم پسند باید عنوان شود وازبانی ومدیران دلسوز درهرنهادوارگانی بایدتقدیروتشکرنمودوتبلیغ درهرگونه فعالیت مثبت امورعامه پسند درچنین شرایط کشورمان که تحریم بیگانگان پی درپی ادامه پیدا میکند بسیارلازم است ومادراین سایت درجستجوی خدمت گذاران دلسوز جهت انتشارفعالیت وارزشمندگماردن به کارهای خوب انان بوده وهستیم تاکورشود چشم دشمنان این اب وخاک ونظام عزیزان درشاطره حتماکارهای انجام پذیرفته رامشاهده نمودید ولی خوب است جهت قدردانی بیشتر وتشویق مسئولین به استمرارچنین اموری دراین بازتاب به صورت تیتروارد عنوان گردد دهیاری فعال درشاطره طی چندماه گذشته پس ازاستقرارواغازفعالیت تاکنون به امورزیباسازی محیط شاطره بسیاراهمیت داده که عبارت است از
  ۱-نصب تابلوزیبای به شاطره خوش امدید درمبادی ورودی شرقی نصب شده
  ۲-نصب تیرهای روشنایی ال ای دی باطراحی زیبا
  ۳-جدول کشی واسفالت سطح پیاده روی سرتاسری کنارجاده اصلی ازشرق به غرب درامتدادبزرگرراه ایت اله سعیدی
  ۴-سنگ فرش معایردرمحلات ونصب نیمکت نشیمن زیبا
  ۵-تعویض تابلوهای مخصوص نام خیابان وکوچه درطراحی زیبا
  ۶-رنگ امیزی جداول جوی اب کوچه ومحلات شاطره
  ۷-تعویض وساماندهی سطل های قابل حمل تخلیه زباله های خانگی بازیرسازی بتونی وثابت
  این ۷مورد فعالیتهای مشاهده شده مابود که شاید بیشترازاین کارهای به انجام رسیده ولی هرچه انجام گرفته تابه امروز برای شاطره ومابه عنوان اهالی ریبا وارزشمنداست وهمگی ماازدهیارمحترم وهمکاران ایشان نهایت سپاس وقدردانی راداریم بنده هنوزافتخارزیارت وانجام گفتگوومصاحبه برمینای درخواست کاربران سایت را باشخص دهیارمحترم نداشتم ولی درهمین پست اعلام امادگی درکمک به روندپروسه درحال انجام شاطره از طرف این سایت رااعلام می کنم مجدد ازفرماندارمحترم شهرستان اسلامشهرجهت سروسامان دادن به موضوع رفع مشکلات شاطره که کارهای انجام پذیرفته اخیرگویای پیگیری ومدیریت موفق ایشان درامورمربوط به شاطره را میرساندکمال تشکروسپاس راداریم خداوندتوفیق خدمت به مردم رابه همه ماعنایت فرماید…انشاله

دیدگاهتان را بنویسید