دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / به روستای شاطره خوش آمدید!

به روستای شاطره خوش آمدید!

تغییرمدیریت شاطره که جزو شهرداری منطقه۴شاطره بودبه دهیاری شاطره صورت پذیرفت برای مردم شهرداری یادهیاری درمفهوم کلی تفاوت چندانی ندارد وبیشترمیخواهندکه محل زندگی شان درحداستانداردحداقلی قرارداشته باشدطبق مشاهدات درزمان مدیریت شهری توسط شهرداری منطقه۴برشاطره هیچ ارتقاوتغییردرمحلات شاطره صورت نپذیرفت ولی براساس وعده ها اهالی شاطره امیدوارندباتغییروسپردن کاربه دهیاری شاهد تغییرات مثبت وارتقای محل زندگیشان باشندوشاطره هرچه زودترازاین گرفتاریها وفلاکت خارج شود وبه شهرکی ابرومندمبدل گرددلذا مانیزبرای مسئولین جدیددردهیاری جدیدالتاسیس ارزوی موفقیت داریم واگرکمکی درتحقق ارتقای اموردرشاطره ازمابراید باکمال میل آماده انجام وهمکاری هستیم

دهیاری شاطره

 

به همشهریان درشاطره نویدروزهای بهتررامیدهیم وهریک ازماکه درشاطره زندگی میکنیم یاکسب وکارداریم مسئول ارتقاسطح زندگی وحفظ شرایط خوب که دراینده حاصل خواهدشدهستیم وگرنه شهرداری یادهیاری به تنهایی بدون همیاری ماسخت ازعهده انجام وظایف خودبرمی ایندپس همانگونه که مطالبه گرهستیم بایدیاری رسانی هم نمودتابه برکت وحدت وهمدلی مسئولان بامردم محلی روزبه روزشاهدپیشرفت وترقی شاطره باشیم….انشاله

 

حمع بندی درخواست وسخنان نهایی اهالی شاطره ازمسئولین ومتولیان امورمدیریت شاطره

درکل انجام پروسه تغییرات باعناوین شهرک یاروستا-شهرداری یادهیاری و دهیاریاشهردار درنهایت امربرای مامردم شاطره فقط تغییرنام ومقام محسوب وتنهانام ومقامی که لایق مدیریت شهری وعمرانی شاطره است نام مجموعه-ارگان ونهادی است که کلیدعمران وابادانی تمامی نقاط ومحلات وتوابع شاطره رازده وطبق وظیفه شرعی وقانونی برای حفظ کرامت انسانی ازهیچ کوششی دریغ نکند حال اگراین نهادیافرد مقام فرمانداراسلامشهرباشدکه چه بهترچون خودوی طعم محرومیت را چشیده وهمانگونه که باعث ابادانی شهرستان اسلامشهرشده شاطره هم اینگونه مدیریت نمایدماازچنین مسئولی که شاطره واسلامشهرفرقی درانجام وظایف مدیریتی برایش نداشته باشد باجان دل پذیرا وقدردان اوهستیم لذا ازمتولیان امورخواهشمندیم شاطره را مدنظرداشته وفراموش نکنند…

 

 

یک دیدگاه

  1. بنده به نوبه خودم اززحمات اخیردهیاری وشخص محترم دهیاربسیارسپاسگذارم شاطره بااقدامات انجام پذیرفته توسط شماوهمکاران دردهیاری کم کم آب ورنگی نوبه خودمیگیرد ارزوی موفقیت وخدمت گذاری به همشهریان راازخداوندمتعال برایتان خواستارم موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید