دسته بندی آخرین اخبار

طهران قدیم فصل دوم-سوم

کتاب وکتابخوانی برای تعالی فکرواندیشه انسانهاازطرف بزرگان بسیارتاکیدوتوصیه شده وامروزه که بشرباپیشرفت درآنالیزوسائل وهرآنچه که نیازبه آنالیز داشته باشداین موضوع ارزش کتاب وکتابخوانی رادربین اقوام ومناطق وکشورها سنجش وآنالیزنمودندومقیاسی برای نتایج تحقیقات خود انتخاب نموده با عنوان سرانه کتاب وکتابخوانی یک جامعه انسانی که نتایج شگفت انگیزی ازاین بررسی وآنالیز حاصل شده که نتایج آن را دراختیارمحققان وبالاخره به صورت عمومی منتشرشد. چون چنین مطلب ومقاله درحدواندازه این پست نیست خلاصه ونتیجه گیری نهایی این بوده کشورهایی که ازاستاندارد تعیین شده درارتباط با سرانه مطالعه کتاب عقب مانده وافراداین جوامع به دلایل مختلف نسبت به این دوست مهربان بی تفاوت بوده اند جوامع وکشورهای عقب مانده وفقیر واستعمار زده هستندولی جوامع کتابخوان درحداستاندارد سرانه مطالعه که تعیین شده بودبیشترکشورهای هستند توسعه یافته یا درحال توسعه وپیشرفت درسالهای اخیرباگسترش اینترنت کامپیوتر وموبایل به مرور باعث شد الگوی سنتی کتابخوانی تغییر اتی را ازسربگذراندکه مانند همه امورزندگی درمورد کتابخوانی نیز کتاب های صوتی سهولت دسترسی به کتب وشیوه قدیمی خواندن کتاب را راحت وقابل استفاده تر نموده وخوانندگان فایل های صوتی یک کتاب رادرگوشی خود هنگام رانندگی وفعالیت روزانه می توانند گوش کنند همچنین فراهم شدن نرم افزارهای دانلوددسترسی به این کتب را فقط بادانلود اغلب به صورت رایگان هرگونه کتبی را قابل دسترس واستفاده کرده

دراین پست برای آشنایی بیشترکاربران کتاب کامل صوتی طهران قدیم که نویسنده آن مرحوم جعفرشهری خوداز بچه های قدیم طهران بوده ومشاهدات خودرا درزمان پهلوی اول ازتهران نگارش نموده والحق کتاب زیبایی است را دراین پست قراردادیم لطفا طی روز یا شب کمی برای مطالعه یاکوش فرادادن به کتب صوتی وقتی درنظربگیریم با مشاهده این تجربه از نوع کتابخوانی وکتاب صوتی را درادامه همین پست بخش نظرات ثبت کنید تا ببینیم آیابرای شما لذت بخش بوده یاخیر درصورت استقبال درآینده نزدیک کتب انتخابی شمارا درسایت آپلودودردسترس واستفاده شما عزیزان قرارخواهم دادباهم گوش میکنیم

فصل دوم وسوم کتاب صوتی

دیدگاهتان را بنویسید