امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398

شهرداری شاطره منطقه4اسلامشهر


شاطره زیرپوشش شهرداری اسلامشهر تحت عنوان شهرداری منطقه 4 اسلامشهرمی باشد.واززمان جداشدن ازشهرداری منطقه 19تهران ,برعکس مناطق دیگرروستایی ازجمله همسایه شاطره شهرک چهاردانگه بجای مستقل شدن تحت مدیریت شهرداری اسلامشهرقرارگرفت وتاکنون شاهدامدورفت چندین شهرداربوده وجالب است که مابابیشتراین عزیزان شهردار شاطره نشست داشتیم وازمشکلات موجوددرسطح شاطره وحومه باوجوددرآمدبالایی که ازاهالی ساکن بخصوص اصناف خردوکارخانجات تولیدی مانندافق کورش -لبنیات دومینو-شهرک کامیون وغیره اخذمیگردد شاطره باچنین وسعت وجمعیت به نسبت کم بایدتاکنون به شهرک پاک و نمونه دربزرگراه آیت اله سعیدی مبدل میشد که متاسفانه اکثرشهرداران شاطره اذعان داشتنددرآمد اخذشده ازشاطره به حساب شهرداری اسلامشهرواریز وبرای ردیف بودجه واعتبار باید منتظر مرهمت شهرداری اسلامشهرباشیم
واین است قصه پرقصه شاطره که همانطورکه درصفحه اصلی همین سایت نظرسنجی قراردادیم مبنی براینکه ایاطی20سال زندگی درشاطره تابه امروز ایاتغییر وترقی درسطح درنظرات مشاهده نمودید که پاسخ اکثرا خیربه غیرتنزل هیچ تغییری مشاهذه نشده واگرشجره نامه تاریخچه وقدمت شاطره راباشهرکهای جدیداتاسیس اقماری باکیلومترهامسافت نظاره کنیدکارنامه کارمسولین وکارنامه درنظرات رابهترمیتوانید بفهمیدجای دورنرویم دوستانی که همین سبزدشت-صالحآباد-گلستان-نصیرآباد-شهرک الهیه را که همگی عمرشان به بیست سال تاسیس هم نمیرسد ببینند متوجه درجازدن وپس رفت شاطره این همه قدمت وتاریخ ونزدیکی به پایتخت رامتوجه میشوندالبته ناگفته نمادفقط گله ازشهردای نمی توتن نمود درجایی که بچه محل های منتخب خودمون به عنوان شورا کم کاری می کنند وهدف اکثرشان ازحضوردرشورا سکوی پرش به داخل جمع مهبان است دراین چندین سال انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرمافقط درزمان انتخابات این بچه محلهای خودرامشاهده میکنیم