امروز: دوشنبه، 28 بهمن 1398

تاریخچه املاک شاطره


درابتدانام شاطره (خالصه) بود که مشیرالسلطنه که باجناق رضاشاه  ازملاکین سرشناس عصر پهلوی اول بوداقدام به معامعله بایکی دیگرازملاکین هم طراز خودنمودو ثمن این معامعله تعویض روستایی در حوالی ورامین با روستای (خالصه)بود.سپس به دلیل گیاه خودروی شاطره که دراین نواحی بسیاررشدونمومیکرد و خواص بیشمار دارویی داشت وتاکنون نیز بسیارداروهای درمانی از آن استحصال می گردد. این روستارا از (خالصه) به شاتره یاشاطره تغییرنام دادند.