امروز: سه شنبه، 19 آذر 1398

اسیدپاشی روی خودرو

متاسفانه مادرگروه حواث شاطره آنلاین درروزجمعه هشتم آذرنودوهشت باخبرشدیم که خودروی پژو206نقره ای رنگ دریکی ازکوچه های خیابان شهیدرجایی درحالی که درمقابل درب منزل مالک خوروپارک بوده توسط شخص یااشخاصی موردحمله بااسیدقرارگرفته ..ادامه دارد....