دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارانتخابات / روحانی رئیس جمهورهمه ایران
نتیجه انتخابات 96

روحانی رئیس جمهورهمه ایران

ضمن سپاس وقدردانی از تمامی اهالی ساکن وکاسب درجاده ساوه بخصوص روستای شاطره چهاردانگه- گلدسته-فیروزبهرام-ترشنبه-جعفراباد-گلشهر-مهران اباد-بهرام اباد-ملک اباد-اسماعیل اباد-ترشنبه همچنین بردارعزیزم امین آقافرزانه وتمام بچه های لوطی ۱۳ابان که سنگ تموم گذاشتن وبه دعوت مالبیک گفته وتمام قدباتمام پتانسیل های موجودازکاندیدای محبوب حجته السلام ابراهیم رئیسی حمایت ونتیجه حاصل ازصندوق این مناطق روستایی وشهرک های نامبرده وتوابع طبق عهدنانوشته ای که قبل ازاغازرای گیری بایکدیگروعده نمودیم وفای به عهد نموده وطبق نتایج ۶۵درصدارای ریخته شده گویای این واقعیت است ازجمله اصناف حامی که به احترام درخواست بنده ازدرامدروزمره خود چشم پوشی نموده ومحل کسب وکارخودرابدون هیچ چشم داشت ودریافت ریالی به ستادانتخابات اقای رئیسی تایک روزبه تاریخ رای گیری مبدل نموده که بنده ازجانب خودوهمچنین جناب اقای سیدابراهیم رئیسی ازتمامی شماقدردانی وتشکرمی کنم وبازهم این عزیزان چنانچه درخواست وجهی بابت این تغییرکاربری وفعالیت خود طلب دارند به دیده منت می پردازم به دفتربنده درشاطره مراجعه تاحق الزحمه درخواستی تماما تقدیم ایشان گردد…بنده ضمن تبریک به طرفداران آقای روحانی طبق فرمایش اقای رئیسی که فرمودند رقابت پس از مشخص شدن برنده به رفاقت تبدیل شود اینگونه عمل می کنیم واقای روحانی ریس جمهور همه ایرانیان از روز انتخاب هستند

 

طرفداران محترم سیدابراهیم رییسی مژده ….خبری در راه است

همچنین به دوستان وعزیزان که کوشیدندبرای پیروزی اقای رئیسی مانندبنده ارزونموده بودند که امروز پس ازانتخاب ایشان درکناریکدیگرجشن پیروزی وریاست جمهوری ایشان رابرگزارکنیم که به هر روی اینگونه نشدبنده ضمن تاسف ازاین عدم وقوع پروسه پیروزی ایشان ولی توجه دوستان رابه نکته ای کلیدی وظریف جلب می کنم این عرض بنده نه برای تسکین شکست درانتخابات وعدم پیروزی کاندیداموردحمایت خودمان است بلکه واقعیتی است که اگراندکی بیشترتامل نماید مانندبنده به ان مطمئن می شوید وان این واقعیت است که به نظربنده وبیشترصاحب نظران مقام ریاست جمهوری برای شخصیتی دانشمند-استادی بزرگ-سیدی جلیل القدر بااین همه فضائل اخلاقی معنوی وسیاسی مقام کوچکی است وقدوقامت سیدابراهیم رئیسی بسیاربزرگتراز جامه و ردای رییس جمهوری است واطمینان میدهم این نظروخواست حضرت امام رضا (ع) می باشد که ایشان افتخارتولیت بارگاه شان راعهده دارند برای قدوقامت ایشان مقامی ومنصبی بزرگترودرخور شان وشخصیت شان درنظرداشته باشندو بنده به دوستان طرفدار ایشان که از عدم پیروزی ایشان غمگین هستند درهمین روزی که طرفداران رقیب درشادی هستنداطمینان می دهم که به هیچ وجه اندوهگین نباشید چون دلم گواهی میدهم که تاچندی دیگرمن وشما جشنی فراتروارزشمندتربرای کسب مقامی بسیاربرزگترازمقام ریاست جمهوری برای عزیزخودمان خواهیم برگزارنمودکه تعجب همگان ازچنین مقام ومنزلتی برای سیدابراهیم رئیسی برانگیخته شودو دوستان دیر نیست روزی که ازاین پیش بینی امروز بنده که واقعیت است منتها اندکی زمانی صبرمی طلبد به خاطراینکه بیشترمطمئن شوید دوستان میدانند بنده سه راس گاو برای ذبح در روز پیروزی ایشان دراین انتخابات تهیه نموده بودم همین سه راس رابه دامداری دوستم سپردم تاروزی که وعده میدهم وایشان راکه ازجان خود بیشتردوستدارم به آن مقامی که لایق اش هست نائل شد برای سرسلامتی وی ذبح خواهیم نمود وان روز ماجشن شادمانی برپامی کنیم. پس غم بدل خودراه ندهیدوصبرپیشه کنیدایشان درمقامی بالاتربه طبقه محروم که خودشان ازاین طبقه هستند خدمت خواهدنمودوماشاهدروزهای بهتری درسایه توجه ایشان خواهیم بود…انشاله…… کسی نیست که بانگریستن به چهره ایشان به آرامش نرسدچون چهره وی به قول والده مرحوم  بنده چهره وسیمای جدبزرگوارشان حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی (ص) را گویاست همچون وی نورانی ومتبسم ورزیبا که نگریستن دران چشم بصیرت می خواهد…خود خوب بنگریدتایقین پیدانماید

 

درباره حجته السلام سیدابراهیم رییسی