دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / منابع مالی سایت

منابع مالی سایت

ضمن تشکرازتمامی حامیان وپشتیبانی کنندگان که تاکنون ازهیچ گونه حمایتی ازمادریغ ننموده وهمواره وهرزمان که نیازبوده حمایت خودراازماواین سایت دزیغ ننمودن که جای قدرانی دارداغلب این عزیزان از افرادوکسبه وکارآفرینان معتمدمحلی هستندکه همواره ضمن حمایت ازمادرخواست داشتندگمنامی آنان حفظ شودبنده به عنوان سردبیروهمکاران واهالی محترم شاطره از آنان بسیارسپاسگذارندوامروز خبری خوش برای کاربران محترم سایت که یکی ازحامیان محترم ومعزز عنایت فرمودند واقدامی بعمل آورندکه شایدبرای همیشه این سایت رامستقل وروی پای خوداستوارنمودندومبلغی پرداخت نموده که مارابه آرزوی دیرینه استقلال این نشریه نزدیک نموده وبامشورت ورایزنی بااعضای هیت امنا قرارشد که این سرمایه رابه منبع درآمدی تبدیل کنیم که ازدرآمدحاصل مخارج وهزینه های سایت تامین شودلذا بدین منظوربنده برای شفاف سازی مایل بودم که این خبرراعلنی کنم وکاربران از تمامی فرایندانجام پذیرفته آگاه شوندباوجودی که اغلب دوستان نیازی به چنین خبررسانی نمیدیدندولی بنده برخلاف نظرآنان لازم دانستم به اطلاع شمابرسانم که مااقدام به خریدیکدستگاه جرثقیل سه تن نمودیم که درآمدحاصل ازآن تماماصرف مخارج سایت میشودواین موهبت رامدیون یکی از حامیان کارآفرین درشهرک شاطره بایدبرشمردکه درخواست کمنامی داشتندخداوند چنین افرادی راهمواره سلامت وکسب وکارشان راپربرکت گرداند انشاله

 

جرثقیل

دیدگاهتان را بنویسید