امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398


 

یکی ازطرحهای بزرگ ساماندهی که پس از دوران جنگ تحمیلی به سرعت کلیدخوردواجرایی شدمربوط به قانون جلوگیری تردد هرگونه کامیونت وکامیون درسطح خیابانهای استان تهران وتاحومه آن شد.والبته درابتداباعث برخی معظلات برای کسبه فروشنده خودروهای سنگین که درقلب شهرتهران یعنی خ شیرخورشیدسابق وهلال احمرفعلی تا میدان گمرگ وراه آهن نیزاین کسبه مشغول به فعالیت درامرخریدوفروش کامیون وکامیونت وخودروهای سنگین بودندبه همین دلیل وبااین قانون هیچ گونه فعالیت صنفی رانمی توانستندانجام دهند بدین منظورقانون گذران باهمیاری بخش خصوصی اقدام به ایجادمرکزی بدورازمنطقه شهری تهران بودندکه تمام این کسبه به انجامنقل شوندکه خوشبختانه یکی ازاهالی وکسبه گاراژداروسرشناس شاطره بنام حاج مصطفی غلامحسینی بازحمات بسیاروپشتکارمثال زدنی مسئولیت واگذارشده به بخش خصوصی این بروژه بزرگ را بهعده گرفت ودردورانی که دوران سازندگی لقب گرفته بودباتمام پشتکارونیروی مادی ومعنوی ابتدااقدام به خریدزمینهای موردنیازجهت احداث نمایشگاه ازمالکان روستای ملک اباد نمودوسپس بخش ساخت وسازپروزه احداث شهرک نمایشگاه کامیون استان تهران راکلیدزد که درزمان بهره برداری فازیک مرحوم حجته السلام علی اکبرهاشمی رفسنجانی که رئیس جمهوروقت بودبه همراه هیت دولت وفرمانداری وشهرداری اسلامشهردرمراسمی رسمی وباشکوه حضوریافتندو رمان افتتاح این مرکزرابدست خودقیچی نمودندکه درطی گذشت چند سال فازهای بعدی هم به بهره برداری رسید وتابه امروزهمچنان استواروپایدارفعال بوده


                                                             تدارک سفره احسان حسینه شهرک کامیون محرم 96

 

وطبق سنت دیرینه افتخارسعادت نوکوی مهمان اقاسیداشهدا هرساله ظهرتاسوا به عهده مالک این مجموعه است که سفره دارسینه زنان حسینی ازتمام نقاط جاده ساوه میباشد مراسمی به عظمت جغرافیای شهرک کامیونها وشایدبزرگترازآن.....


           

                                                          سفره احسان ظهرتاسواشهرک نمایشگاه محرم1397

 


امروزه حاج مصظفی غلامحسینی که به مرور وارد دوران موسپیدی میشودبه هیچ وجه روحیه ودلش پیرنشده  و شماهربارکه وی راملاقات کنی همچنان داردی روحیه جوانی وجوانمردیست وباوجودمشکلات صنفی موجود درکاروکسب خویش که گریزناپذیراست برای هرکارآفرینی امروزه... ولی وی مشکل گشای بسیاری ازگره های کور این منطقه محروم است وشاطره اگر5نفرمانند وی را داشت میتوان ادعانمودکه اسلامشهرامروز زیرمجموعه شاطره بودنه شاطره زیرمدیریت اسلامشهرباشد...ومتاسفانه باراین مسئولیت که هیچگونه وظیفه ای قانونی و عرفی نیز درصورت عدم انجامش ندارد وفقط جهت انساندوستی قبول زحمت فرموده همچنان وی به تنهای میپیماید وهمچنان مشکل گشایی مشکلات این منطقه بوده وهست ...خداونذسایه ایشان راازسرمردمان شاطره کم نکندوهمیشه سلامت وزنده درکنارخانواده محترم خوش وخرم باشند مانیز حتی ازدورهم از وجودسلامتی ایشان باخبرباشیم خوشحالیم ودعاگو...عزت زیاد...

  1. مدیر کل
    پاسخ 3 آبان 1398 02:03 admin
    بنده به عنوان سردبراین سایت ضمن سپاس ازکاربرمحترمی که این پست ارزنده راباانشای زیبای خودبه محتوای سایت افزودندسپاسگذارم لازم است به کاربران محترم تاکیدنمایم استمراراین سایت رامدیون مساعدتهای بی دریغ حاج آقامصطفی غلامحسینی هستیم هرچندایشان همیشه درخواست نمودند درهیچ کجای سایت نامی ازوی به عنوان حامی بزرگ این سایت مطرح نکنیم ومانیزاطاعت امرکردیم ولی به نظربنده کارنیک وخوب که توسط افرادی خییر وجوانمردهمانندایشان درهرکجاکه صورت پذیرد باید باکمال افتخاربازگونمود تاشاید چراغ راهی برای دیگرافرادجامعه که باوجود توان فراوان هیچ قدم مثبتی برای هم نوع خودبرنمیدارندوبه پیرامون خودبی تفاوتند باشد.باصراحت عرض میکنم ایشان یکی ازحامیان مالی این نشریه الکترونیک هستند وبه دقت دنبال کننده اخبارو محتوای سایت می باشند وبنده وهمکاران وی را پدرمعنوی این پرتال لقب داده ایم وقدردان پشتیبانی بی دریغ ایشان بوده وهستیم

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *