دسته بندی آخرین اخبار

شهرداری شاتره

شهرک شاطره تحت مدیریت شهری شهرداری منطقه چهار شاطره اززیرمجموعه های شهرداری شهرستان اسلامشهراززمان جداشدن ازشهرداری منطقه ۱۹تهران اقدام به خدمات وسرویسدهی دراین شهرک می کنند,وبرخلاف  مناطق دیگرروستایی ازجمله همسایه غربی شاطره یعنی  شهرک چهاردانگه بجای مستقل شدن تحت مدیریت شهرداری اسلامشهرقرارگرفت وتاکنون شاهدامدورفت چندین شهرداربوده وجالب است که مابابیشتراین عزیزان شهردار شاطره نشست داشتیم وازمشکلات موجوددرسطح شاطره وحومه باوجوددرآمدبالایی که ازاهالی ساکن بخصوص اصناف خردوکارخانجات تولیدی مانندافق کورش -لبنیات دومینو-شهرک کامیون وغیره اخذمیگردد شاطره باچنین وسعت وجمعیت به نسبت کم بایدتاکنون به شهرک پاک و نمونه دربزرگراه آیت اله سعیدی مبدل میشد که متاسفانه اکثرشهرداران شاطره اذعان داشتنددرآمد اخذشده ازشاطره به حساب شهرداری اسلامشهرواریز وبرای ردیف بودجه واعتبار باید منتظر مرهمت شهرداری اسلامشهرباشیم

7

واین است قصه پرقصه شاطره که همانطورکه درصفحه اصلی همین سایت نظرسنجی قراردادیم مبنی براینکه ایاطی۲۰سال زندگی درشاطره تابه امروز ایاتغییر وترقی درسطح درنظرات مشاهده نمودید که پاسخ اکثرا “خیر” مابه غیرتنزل هیچ تغییری مشاهذه نکردیم بودوهست…
واگرشجره نامه تاریخچه وقدمت شاطره راباشهرکهای جدیدالتاسیس اقماری باکیلومترهامسافت نظاره کنیدکارنامه کار وعمل کردمسولین برایارتقاسطح زندگی در درنظرات رابهترمیتوانید بفهمید
جای دورنرویم دوستانی که همین سبزدشت-صالح آباد-گلستان-نصیرآباد-شهرک الهیه وغیره….را که همگی عمرشان به بیست سال تاسیس هم نمیرسد نظاره گرباشند… متوجه درجازدن وپس رفت شاطره باوجوداین همه پتانسیل وقدمت وتاریخ ونزدیکی به پایتخت رابه نیکی متوجه میشوند…البته ناگفته نمادفقط گله ازشهردای نمی توان نمود درجایی که بچه محل های منتخب خودمون به عنوان شورا کم کاری می کنند وهدف اکثرشان ازحضوردرشورا سکوی پرش به داخل جمع مهبان است رانادیده گرفت …دراین چندین سال انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرمافقط درزمان انتخابات این بچه محلهای خودرامشاهده میکنیم که درتکاپوی جمع آوری آراهستندواگرباهمین پتانسیل روزانتخابات فقط زمان یک سال ازچهارسال صدارت درشورا را برای گارورفع مشکلات عقب ماندگی شاطره صرف کنند بخدا الان شاطره هم مثل چهاردانگ شهرداری مستقل-دادگستری مستقل و تمامی شاطره مستقل مدیریت میشدوشاطره هم اکنون گاوه صندوق درآمدبرای اسلامشهرشده ولی خودش بیابان نشین است تاجایی ازازدیادجمعیت درشاطره هراس است که باوجوداین همه زمین لم یزرع مجوزساخت وسازصادرنمیشودچون باساخت وسازوترقی شاطره باید مانندچهادانگه مستقل شودکه دیگردراینصورت درآمدی برای شهرستان همجوارباقی نمی ماند…به همین دلیل بایک گونی اسکناس هم شمانمیتوانید برای قطعه زمینی ۱۲۰متری مجوزقانونی ساخت وسازاخذکنید…بکبارامتحان کنید…بگذریم!!
موقعیت جغرافیایی شهرداری منطقه۴ محدوده منطقه ۴ که در حریم شهر اسلامشهر واقع گردیده از لحاظ موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به حریم شهرداری منطقه ۱۸ تهران و شهر چهاردانگه که به ترتیب منطبق بر راه آهن تهران- اهواز و رودخانه کن و از شمال شرقی محدود به جاده جعفرآباد جنگل و از سمت جنوب و جنوب غربی محدود به شهرداری منطقه ۲ اسلامشهر منطبق بر کانال شهید نواب صفوی و از سمت غرب محدود به مناطق ۱ و ۲ شهرداری اسلامشهر منطبق بر جاده احمد اباد مستوفی و میدان نماز میباشد و در حال حاضر دارای دو ناحیه خدمات شهری میباشد که یکی در مجتمع صنفی خدماتی اسلامشهر(شهرک صنعتی اسلامشهر-خیابان فردوس نبش چهارراه ) و دیگری در ضلع جنوبی ساختمان شهرداری منطقه ۴ واقع گردیده اند. شهرداری منطقه۴شاطره تعداد روستاهایی که این منطقه نسبت به ارائه خدمات شهری در حوزه استحفاظی خود اقدام مینماید عبارتند از :روستاهای شاطره- سیمون-کرّک-ملک آباد-مهران آباد و حسین آباد میباشند و روستاهای ده عبّاس و بهرام آباد توسط دهیاری ارائه خدمات میگردند. چنانچه کاربران محترم سایت نیازبه ارتباط با شهردارمحترم با دارای نظراتی می باشنددرذیل همین پست نظرات خودرابه گوش شهردارمحترم برسانند

واین است قصه پرقصه شاطره که همانطورکه درصفحه اصلی همین سایت نظرسنجی قراردادیم مبنی براینکه ایاطی۲۰سال زندگی درشاطره تابه امروز ایاتغییر وترقی درسطح درنظرات مشاهده نمودید که پاسخ اکثرا خیربه غیرتنزل هیچ تغییری مشاهذه نشده واگرشجره نامه تاریخچه وقدمت شاطره راباشهرکهای جدیداتاسیس اقماری باکیلومترهامسافت نظاره کنیدکارنامه کارمسولین وکارنامه درنظرات رابهترمیتوانید بفهمیدجای دورنرویم دوستانی که همین سبزدشت-صالحآباد-گلستان-نصیرآباد-شهرک الهیه را که همگی عمرشان به بیست سال تاسیس هم نمیرسد ببینند متوجه درجازدن وپس رفت شاطره این همه قدمت وتاریخ ونزدیکی به پایتخت رامتوجه میشوندالبته ناگفته نمادفقط گله ازشهردای نمی توتن نمود درجایی که بچه محل های منتخب خودمون به عنوان شورا کم کاری می کنند وهدف اکثرشان ازحضوردرشورا سکوی پرش به داخل جمع مهبان است دراین چندین سال انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرمافقط درزمان انتخابات این بچه محلهای خودرامشاهده میکنیم
موقعیت جغرافیایی شهرداری منطقه۴ محدوده منطقه ۴ که در حریم شهر اسلامشهر واقع گردیده از لحاظ موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به حریم شهرداری منطقه ۱۸ تهران و شهر چهاردانگه که به ترتیب منطبق بر راه آهن تهران- اهواز و رودخانه کن و از شمال شرقی محدود به جاده جعفرآباد جنگل و از سمت جنوب و جنوب غربی محدود به شهرداری منطقه ۲ اسلامشهر منطبق بر کانال شهید نواب صفوی و از سمت غرب محدود به مناطق ۱ و ۲ شهرداری اسلامشهر منطبق بر جاده احمد اباد مستوفی و میدان نماز میباشد و در حال حاضر دارای دو ناحیه خدمات شهری میباشد که یکی در مجتمع صنفی خدماتی اسلامشهر(شهرک صنعتی اسلامشهر-خیابان فردوس نبش چهارراه ) و دیگری در ضلع جنوبی ساختمان شهرداری منطقه ۴ واقع گردیده اند. شهرداری منطقه۴شاطره تعداد روستاهایی که این منطقه نسبت به ارائه خدمات شهری در حوزه استحفاظی خود اقدام مینماید عبارتند از :روستاهای شاطره- سیمون-کرّک-ملک آباد-مهران آباد و حسین آباد میباشند

دیدگاهتان را بنویسید