دسته بندی آخرین اخبار
1582670419 4dongh
1582670419 4dongh

اداره برق چهاردانگه

مدیریت وکنترل مشترکین دارای کنتوربرق درشهرک شاطره وحومه ماننداغلب ادارات بیرون ازشاطره مستقر ودرواقع درحریم شهرک چهاردانگه فعال می باشد
اداره برق چهاردانگه تامین وپشتیبانی کننده خدمات برق شهرک شاطره درزمینه های همچون
-فروش کنتوربرق خانگی تک فازوتجاری یاصنعتی سه فازبه مشترکین –
-تامین روشنایی معابر-
پشتیبانی وامداد-گروه حوادث باوظایفی همچون تعمیرونگهداری شبکه برق -برطرف نمودن خاموشی های احتمالی –
-انجام امورمربوط به مشترکین درطبقه همکف این اداره انجام میشود
-وجودآزمایشگاه کنتور -تعمیروپشتیبانی کنتورمشترگین دربرابرخرابی های احتمالی
-بکارگیری وسازماندهی اکیپی مجهز وپرتعدادباآمادگی کامل جهت وصول مطالبات مووقعه مشترکین به صورت حضوری درمحل نصب کنتورمشترک همراه بااعمال قانون ازطریق قطع برق کنتورمشترک درصورت عدم احتمالی  پرداخت قبوض وهمچنین وصل برق کنتور مشترک پس ازپرداخت قبض معووقه (انجام این روندموجب کارآفرینی توسط اداره برق ودرنتیجه  شاغل شدن تعدادکثیری ازجوانان تحصیل کرده جویای کاربوده)
واخیرا دستاوردجدیدبرای رفاه حال مشترکین ازطرف اداره برق رقم خورد.که همان حذف کاغذجهت صدورقبوض معمول قدیمی بوده  بدین صورت که بهای مصرفی برق به صورت پیامک به گوشی مشترک ارسال میشود
مدیرفعلی اداره برق شاطره  آقای مهدی دمیرچی میباشد

شماره تماس:  ۵۵۲۵۸۹۹۰-۵۵۲۸۰۷۱۳

فکس:            ۵۵۲۷۵۳۵۳

آدرس :بزرگراه آیت اله سعیدی ـ چهاردانگه ـ بعد از سه راه بوتان روبروی آتش نشانی ـ امور برق چهاردانگه

۳ دیدگاه‌ها

  1. ازتیربرق های جدید بسیاررضایتمندیم وایکاش همه جا این تغییررا انجام بدهند لامپ های گازی تیرهای چراف برق قاتل مصرف برق است ولی این تیرهابالامپ ال ای دی هم روشنایی بیشتری دارند وهم صرفه جویی انجام میشه وبسیارسپاسگذاریم اززحمت کشان دراداره برق فقط یک مشکل کوچک داره که بعضی شبها تمام تیرهاباهم خاموش هستند وخیلی خیابان ظلمات میشه البته طی این مدت سه شب این اتفاق افتاد که انشاله رفع میکنید بازهم ازتمام پرسنل اداره برق ممنونم خدا قوت

  2. باسلام خدمت دوستان بنده اولین بار هست که اقدام به درج کامنت دراین سایت می کنم شایدبگویدخوب مشکلی نداری که کامنت بگذاری درپاسخ به این که ایابنده مشکلی دارم ؟یاندارم؟ که لازم به کامنت باشد؟ باوجودی که مایل نیستم ولی برای ذکرمثل واینکه سوتفاهی برای کسی بوجودنیادمجبوربم موردی که برای بنده ازکم کاری یکی ار مامورین برق حدودسه سال پیش بوجودامدونتیجه این کم کاری به کاهش درآمدبنده منجرشد وطی این سه سال یعنی تیر۹۶تا خرداد۹۹ چندین بارهم حضوری دراداره برق مراجعه ودرخواست اصلاح مشکل رانمودم که به دلایلی تاهمین خردادبه طوال انجامید ولی بنده نه هیچگاه دراین سایت بلکه هیچ جای دیگراقدام به درج کامنت یاگله وشکایت نکردم تاجایی که درجلسه اخیری که بامسئولان اداره برق داشتم سوال شدشما پس دراین مدت سه سال هیچ اقدامی نکردی ؟پاسخ بنده پیگری برای رفع خطاانجام دادم ولی درمقابل کوتاهی مجدددررفع مشکل بوجودامده اقدام قاطعی باوجودواردامدن خسارت مادی نکردم چون به دلیل اعتقادی وشخصی خودم همواره زیبایی وکارهای خوب رابزرگ میکنم واگرمشکلی برای خودم نه دیگران برای خودم ماننداین بوجودایدبه نظرم ماکه ادعای علاقه مندی مضاعف به مسائل روزجامعه ومسئولان خودراداریم کمی بایدطاقت بیشتری هم درزمان بروزمشکلات داشته باشیم نه اینکه باکوچکترین مشکل انرادربوق کرناوازهمه ظرفیت های خودبرای برطرف نمودن ان استفاده کنیم البته این مسئله قابل عنوان نبودفقط برای پاسخ دوستانی قیدنمودم که دق دقه دارندکه شمابی دردی وازدل ماخبرنداری…بگذریم درخود این بخش ازسایت یک سوتفاهم بزرگی بوجودامده که مقصراصلی ان هم ادمین بخش یاسردبیرسایت هست چرا؟ اول خدمت شماعرض کنم اداره برق چهاردانگه که شاطره هم ریرمجموعه اش هست دارای مدیرمدبرکاردان مذهبی ومعتقدبه اصول وارزش هاست یعنی جناب اقای مهندس دمیرچی که بیشتردوستان واقفندودرجلسه اخیرمتوجه شدم برخلاف نظرعزیزان که چراباوجودانتشارمشکلات مشترکین وی توجهی به برطرف نمودن نمیکندمیگویم اینگونه نیست به دلیل اینکه مهندس دمیرچی تازمانی که بنده لینک سایت راارائه کردم به هیچ وجه ازوجودچنین سایتی وچنین بخشی بی اطلاع بودندوادمین سایت وظیفه داشته ازطریق تماس یاایمیل یاحتی مراجعه حضوری وجودچنین بخشی رابه وی اطلاع دهدپس این نبوده که که ریاست برق چهاردانگه ببیندوبی تفاوت باشد….دوم اینکه به فرض اینکه کامنتهارامشاهده کرده چگونه می تواندمشکل کاربری راکه متن پست وی طرح مشکل بدون گذاشتن مشخصه وشناسه مورداست رارفع کندالان بنده برای اولین بارکامنت گذاشتم بانام وفامیل واشاره به مشخصه حالاحداقل اگربخواهیم سیاست حفظ حریم خصوصی کاربررادرنظربگیرم این عزیزان باید شماره کنتوریا پرونده یاقبض برق خود رادرمتن کامنتها قرارداده تابه مشکل انان رسیدگی شودالبته اگردرزمان ثبت کامنت مشکل همچنان باقی مانده است نه اینکه مشکل برطرف شده وحالابامشاهدنظرات دیگران جوگیرشویم ومشکلی که مثلایکسال پیش حل شده راازگوربیرون اورده ودرسایت منتشر کنیم ونتیجه ای که بنده ازکاردوستان دراداره برق گرفتم این است که چه ریاست وچه دیگرکارمندان ازجمله عزیزی بانام جناب اقای رحیمی دربخش حراست همه خوب هستند سوتفاهمی بزرگتری که موجوداست درارتباط باقیمت برق ومحاسبه ان است افزایش قیمت یعنی بهای مصرفی و محاسبه ان که درنهایت واردسیستم ادراه برق ثبت میشود برعهده اداره برق چهاردانگه نیست ومطمئن باشید بنده چیزی که مشاهده ومطلع شدم عرض می کنم نه درافزایش ونه درمحاسبه بچه های اداره برق چهاردانگه هیچ نقشی ندارند که باعث بروز کدورت بین مردم محلی ومسئولین محلی وقت اداره برق شده هرکه شک دارد بنده ثابت میکنم
    حالااگرکارمندی به دلایل مختلف ازجمله سنگینی کاروترافیک مراجعین سرویسدهی مناسب نمی کندنبایدهمه مجموعه را زیرسوال برد باصحبتی که باسردبیرداشتم وی فرموددرکامنتها شکایتی برعلیه مهندس دمیرچی وجودندارد دوست عزیز شمادرست می گویی ولی چون ایشان مسئول ورئیس این مجموعه هستند همه نگاهها به ایشان نوع مدیریت شان معطوف میشود پس شماکه ازعمل کرد مدیریتی وی رضایتمندی دارید وظیفه دارید وجودوی راروی صندلی به این مهمی همواره حفظ کنیدنه اینکه درسایتی که تعلق به شخص خاصی نداردومالک اصلی ان تمام مردم شاطره هستند کامنهایی بامحتوایی کلی ازطرف کاربران راتائیدومنتشرکنیدباپوزش ازاهالی محترم شاطره دردرازمدت برای شاطره صورت خوشی ندارد شما اگرکارخوب کوچکی درجایی ملاحظه نمودید ان رامیتوانید تبلیغ کنید که مسئولان بیشترسرویسدهی کنند چون میگویندبچه های شاطره باسپاس اندلذا لایق ابادانی وارتقا ودرنتیجه بادل جان کارکردن متولیان اموررابدنبال داردبراساس این توضیحات ازادمین درخواست میکنم به غیرازدوموردکه بنده جویاشدم وسوتفاهم نرخ ومحاسبه بود ورفع شد باالباقی کاربران کانت گذارازطریق ایمیل یا تلفن شان تماس بگیرید اگرهمچنان دارای مشکل بودند روی قبوض برق انان شماره پرونده وکنتور موجوداست ازانان اخذ کنید وبه بنده بدهید وتمامی نظرات این بخش را حذف کنید اگرپیگیری نشدومشکل ادامه داشت حق دارند مجدد کامنت خودرا با اشاره به مستندات قیدکنندوگرنه درج چنین کامنهایی صلاح منطقه ومردم محلی نیست به غیرازتشویش اذهان عمومی که خدای نکرده اگرچنین باشد ماهنوز نمرده وزنده ایم وخودمون پای کار هستیم همچنان که تاکنون بودیم بیست ودوم خردادنودونه

  3. اطاعت امروانجام شد
    ماهیچ دخل وتصرفی درمتون نظرات نداریم ولی ازاین بعدلینک یا ایمیل دایره بازرسی ادارات دولتی را درمتن پست مربوط به همان اداره قرار میدهیم اگرکاربری مشکلی داشت از طریق اون لینک یاایمیل به مشکل رسیدگی کند ودراین میان دلخوری وسوتفاهم بوجودنیاید از نظر جامع وراهبردی جنابعالی بی نهایت سپاسگزارم برای تمام ادارات ومسئولین اینگونه عمل میشود

دیدگاهتان را بنویسید