دسته بندی آخرین اخبار

صندلی داغ ۸

بادرودبنده یکی ازخبرنگاران میدانی دربخش خبرنشریه الکترونیک شاطره هستم وبه دلیل سوالاتی که ازمابخصوص ازسردبیرمحترم آقای شقاقی لذابرای احترام به درخواست کاربران قرارشدبرای اولین بارخبرنگاری ازسردبیرخودمصاحبه بگیریدلذا باایشان هماهنگ نموده که باکمال میل پذیرفتندوقرارشداین ماه روی صندلی داغ شاطره آنلاین نشسته وبه سوالات کاربران پاسخ دهند البته چون سوالات گوناگونی پرسیده شدمامجبورشدیم سوالاتی که بیشترمدنظرکاربران بوده وسوال بیشتری درموردی خاص بوده به ترتیب اولویت درتعداد مطرح کنیم وسردبیرنشریه الکترونیک پاسخگوباشند؟البته تاروزبخش دیدگاه همین مصاحبه بازاست ودرصورت نیازبه ارتباط مستقیم ازامروز۹۶/۴/۱۰ الی۹۶/۴/۱۳ ازساعت ۱۶ الی ۱۸ سوالات ونظرات خودرادرزیرهمین مصاحبه طرح تاآقای شقاقی پاسخ گویندمتشکرم

 

خبرنگارشاطره

سوال اول -شمادقیقادرچه زمانی تصمیم به حمایت مستقیم ازیک کاندیدای خاص درانتخابات ریاست جمهوری اخیر گرفتید؟ علت اصلی چنین تصمیمی چه بود؟آیابه غیرازنظروایده این گونه حمایت ازاقای رئیسی تاجایی که ازهرگونه پذیرش تبلیغات رقبای دیگر صرف نظرکنیدسودونفع مالی نیزبرای شماوسایت دربرداشت واگرداشته چنانچه ممکن است مقداراین مبلغ دریافتی رابفرماید؟

پاسخ: ضمن درود به شماوکاربران محترم سایت شاطره بنده درابتدای این نشست لازم است هم اکنون که فرصتی برای ارتباط باکاربران بوجودامده ذکرکنم فارق ازاینکه نتیجه نهایی صندوق ها چیست به شکرخداوکوری چشم دشمنان نظام دراین دوره هم انتخابات نیزحضورگسترده ووسیعی ازمردم ایران را مشاهده کردیم که این خود حماسه ای بزرگ وبه یادماندنی درپی خواهد داشت وبنده ازتمام اهالی ساکن وکاسب جاده ساوه بخصوص شاطرهگلدستهمهران ابادبسکول ومبارزانملک اباد وترشنبه وفیروزبهرام بسیارسپاسگزارم

واما پاسخ سوال شماکه ازسه بخش تشکیل میشود وسوال بجاوخوبی است که روشن کننده اذهان است اولالازم بذکراست برای آگاهی بیشترهمشهریان خودم درارتباط باسایت شاتره ودرآمدحاصل ازآن برای اینکه شائبه ای بوجودنیاید این سایت غیرانتفاعی بوده ومطعلق یاوابسته به سازمان ارگان ونهادخواستی نیست بنده درسال نوددو پس ازاتمام دوران تحصیلی دررشته رشته داده ومنابع فقدان یک منبع خبری درشهرک شاطره متوجه شدم که بااین منبع خبری ارتباط دوطرفه بوجودایدوهم اخبارومسائل روز عنوان وبررسی شودوهم اهالی جنانجه مشکلی داشتن بتوانند به گوش مسئولان محلی برسانند وچون مقدوربه انتشارنشریه کاغذی نبود بهترین گزینه بادرنرداشتن گسترش اینترنت بخصوص اینترنت همراه بدین معنی است که ماواین سایت همیشه دردست وجیب مردم است بدون پرداخت هزینه ورایگان امکان دسترسی به همه ابزارومنابع وجودداردوطی این چندسال تاکنون فقط توانسته۶۰درصدهزینه خودرا ازطریق انتشارآگهی وطرح همیاری تامین نموده و۴۰درصد مابقی ازمنابع دیگروخارج ازسایت به این سایت تزریق میشود وبه نوعی فعالیت بدین شکل کاردل وعشق است نه سوداین راعرض کردم که چنانچه بنده از اگهی دهنده ای بخواهم هزینه بگیرم یا ببخشم ویاتبلیغات آگهی دهنده ای را مایل به انتشارنباشم به شخص خودم مربوط است نه اشخاص دیگر بله بنده خیلی بیشتراز فرارسیدن انتخابات راه برون رفت ازمشکلات فعلی را سپردن سکان به شخصی لایق مدیدومدبرباسوابق خدمتی سازنده و سالم میدانستم ودربین کاندیدای اخیر کسی راصالح تر و مسئولیت پذیرتراز آقای دکترسیدابراهیم رئیسی ندیدم که باوجود فعالیت بسیار متاسفانه ایشان پیروز نشده ولی مطمئن باشید اشتباه بزرگی درانتخاب رخ داد ولی ماراضی به رضای خداوندهستیم همچنین بنده همانطورکه فرمودید نه دراین سایت ونه دردوسایت دگرخود هیچ تبلغی از کانیداها به غیرازدکتررئسی را نپذیرفتم و به خودنیزاجازه ندادم به دریافت حتی ریال بابت انتشارآگهی تبلیغاتی انتخابات از ستادایشان طلب کنم واین عمل راوظیفه خودم درقبال خدماتی که دکتررئیسی طیچندین سال اخیر به نحوه احسن برای مامردم به انجام رساند ولذا هم اکنون نیز به این تصمیم خود افتخارمی کنم واگرباردیگرانتخابات تکرارشود درست همین کاررامی کنم که کردم واز شکست ایشان درانتخابات ریاست جمهوری به دلیل آینده روشنی که پیروزی ایشان برای مامردم ایران بخصوص قشرضعیف به ارمغان می اورد افسوس میخورم ولی نکته ای که نباید فراموش کرد وبنده بدان ایمان دارم مقام وشخصیت دکترابراهیم رئیسی بسیاربیشتراز ردا ومقام ریاست جمهوری است وایمان دارم وطرفداران ایشان راوعده میدهم بزودی ودرآینده نزدیک ایشان به ردا ومقامی والاترکه هم سطح شان وشخصیت ایشان هست خواهدرسید ومطمئن باشید درآن مقام ایشان خدمات بیشتروبزرگتری به ایران وجامعه ایرانیان خواهند نمود اندکی صبر لازم است صبح نزدیک است.

 

سوال- بااین حساب شما سال سال اینده را چگونه تصورمی کنید؟وآیا تصمیم مردم به انتخاب اقای روحانی را اشتباه میدانید؟

پاسخ- خیر بنده عرض نکردم انتخاب اشتباه باید صبرکرد ودید. شایدبجای برسد امروز که درآن هستیم روز طلایی به حساب بیایدواگرهم بنده مرده بودم خواهش میکنم متن این مصاحبه راحفظ کنیدتابخوانیدوخدابیامرز برای بنده بگویدبخدا نه رنگ بنفش واقعی است نه اون شاه کلید  مثالی کوچکی میزنم برمبنای این مثال یک فرد نابالغ هم نتیجه درست بدست میاورد شما دستاورد۴سال گذشته حاج حسن آقارامرور کنیددرارتباط باانجام درست وکامل مسئولیت باکل عمرسیاسی که آقای رئیسی دارای مسئولیت بوده بفرمائیدکدامیک ازمسئولیتهای وی ناقص یا مشکل ساز ودارای حاشیه بوده باوجوداختیارات گسترده عمل کردمالی ودارایی های هردونفرگویاست ولی کو گوش شنوا

سوال- یعنی ۴سال آینده راشماروزهای سیاه میدانید؟

پاسخ- بنده چنین چیزی نگفتم …نگفته تهدیدبه فیلترسایت وغیره نمودند وای به حال اینکه بخواهم سیاه نمایی کنم وبااتهام تشویش اذهان عمومی مواجه شوم؟ انشاله ارزومیکنیم وهمچنین همیاری وهمکاری با دولت پیروز خواهیم کرد که به کوری چشم دشمنان نظام روزهای زیبا وروشن دراین چهارسال بایکدیگربسازیم نکته ای که جناب آقای دکتررئیس تاکیدنمودوبایدتمام دوستان طرفدارایشان مدنظربگیرند فرمودند فردای انتخابات پیروز انتخابات قارق ازاینکه من یا کس دیگری ازرقبا باشد رئیس جمهورهمه ملت ایران است ورقابت تبدیل به رفاقت گردد کلامی که تاکنون هیج یک از کاندیدای طول تاریخ انقلاب بیان نکرده لذا اگربنده ادعای طرفداری ازوی را دارم پس تاکیدات ایشان رانیزباید بپذیرم واجرا کنم واینکه سه یا چهارسال آینده راچگونه میبینم بنده پیشگونیستم متاسفانه… ولی خوب نتایج عمل کرد هرچه هست از اواسط سال ۱۳۹۸ آغازبه نمود میکندودرسال ۱۳۹۹ کامل میشودالبته همه چیزبدنیست نقاط قوتی هم وجود دارد مثل سخنرانی های زیباوامیداورکننده با تیپ زیباوچهره خندان شماتاسال ۱۴۰۰هیچگاه نمی توانید جایی ببینید رئیس جمهوربنفش بپذیرد کم کاری -تورم-بیکاری-بی ارزش شدن پول ملی- وغیره  درنتیجه عمل کرد خود وتیم همکارش باشد.ودرپایان کار همچنان سخنرانی پیروزمندانه وی رامثل امروز میشنویدطوری که ۱۰نفرمثل آقای رئیسی هم نمیتوانند ۴سال دیگربرگردند به حتی روزی مثل امروز خدا بخیرکند البته نگران نباشد انشاله که همه چی درست میشودبه نظرم باید همه چیزرابه زمان وعقربه های ساعت سپرد تا زمانش برسد ودید…خودکرده راتدبیرنیست

مصاحبه شاره

 

 

دیدگاهتان را بنویسید