دسته بندی آخرین اخبار

صندلی داغ 8

بادرودبنده یکی ازخبرنگاران میدانی دربخش خبرنشریه الکترونیک شاطره هستم وبه دلیل سوالاتی که ازمابخصوص ازسردبیرمحترم آقای شقاقی لذابرای احترام به درخواست کاربران قرارشدبرای اولین بارخبرنگاری ازسردبیرخودمصاحبه بگیریدلذا باایشان هماهنگ نموده که باکمال میل پذیرفتندوقرارشداین ماه روی صندلی داغ شاطره آنلاین نشسته وبه سوالات کاربران پاسخ دهند البته چون سوالات گوناگونی پرسیده شدمامجبورشدیم سوالاتی که بیشترمدنظرکاربران بوده وسوال بیشتری درموردی خاص بوده به ترتیب اولویت درتعداد مطرح کنیم وسردبیرنشریه الکترونیک پاسخگوباشند؟البته تاروزبخش دیدگاه همین مصاحبه بازاست ودرصورت نیازبه ارتباط مستقیم ازامروز96/4/10 الی96/4/13 ازساعت 16 الی 18 سوالات ونظرات خودرادرزیرهمین مصاحبه طرح تاآقای شقاقی پاسخ گویندمتشکرم

 

خبرنگارشاطره

سوال اول -شمادقیقادرچه زمانی تصمیم به حمایت مستقیم ازیک کاندیدای خاص درانتخابات ریاست جمهوری اخیر گرفتید؟ علت اصلی چنین تصمیمی چه بود؟آیابه غیرازنظروایده این گونه حمایت ازاقای رئیسی تاجایی که ازهرگونه پذیرش تبلیغات رقبای دیگر صرف نظرکنیدسودونفع مالی نیزبرای شماوسایت دربرداشت واگرداشته چنانچه ممکن است مقداراین مبلغ دریافتی رابفرماید؟

پاسخ: ضمن درود به شماوکاربران محترم سایت شاطره بنده درابتدای این نشست لازم است هم اکنون که فرصتی برای ارتباط باکاربران بوجودامده ذکرکنم فارق ازاینکه نتیجه نهایی صندوق ها چیست به شکرخداوکوری چشم دشمنان نظام دراین دوره هم انتخابات نیزحضورگسترده ووسیعی ازمردم ایران را مشاهده کردیم که این خود حماسه ای بزرگ وبه یادماندنی درپی خواهد داشت وبنده ازتمام اهالی ساکن وکاسب جاده ساوه بخصوص شاطرهگلدستهمهران ابادبسکول ومبارزانملک اباد وترشنبه وفیروزبهرام بسیارسپاسگزارم

واما پاسخ سوال شماکه ازسه بخش تشکیل میشود وسوال بجاوخوبی است که روشن کننده اذهان است اولالازم بذکراست برای آگاهی بیشترهمشهریان خودم درارتباط باسایت شاتره ودرآمدحاصل ازآن برای اینکه شائبه ای بوجودنیاید این سایت غیرانتفاعی بوده ومطعلق یاوابسته به سازمان ارگان ونهادخواستی نیست بنده درسال نوددو پس ازاتمام دوران تحصیلی دررشته رشته داده ومنابع فقدان یک منبع خبری درشهرک شاطره متوجه شدم که بااین منبع خبری ارتباط دوطرفه بوجودایدوهم اخبارومسائل روز عنوان وبررسی شودوهم اهالی جنانجه مشکلی داشتن بتوانند به گوش مسئولان محلی برسانند وچون مقدوربه انتشارنشریه کاغذی نبود بهترین گزینه بادرنرداشتن گسترش اینترنت بخصوص اینترنت همراه بدین معنی است که ماواین سایت همیشه دردست وجیب مردم است بدون پرداخت هزینه ورایگان امکان دسترسی به همه ابزارومنابع وجودداردوطی این چندسال تاکنون فقط توانسته60درصدهزینه خودرا ازطریق انتشارآگهی وطرح همیاری تامین نموده و40درصد مابقی ازمنابع دیگروخارج ازسایت به این سایت تزریق میشود وبه نوعی فعالیت بدین شکل کاردل وعشق است نه سوداین راعرض کردم که چنانچه بنده از اگهی دهنده ای بخواهم هزینه بگیرم یا ببخشم ویاتبلیغات آگهی دهنده ای را مایل به انتشارنباشم به شخص خودم مربوط است نه اشخاص دیگر بله بنده خیلی بیشتراز فرارسیدن انتخابات راه برون رفت ازمشکلات فعلی را سپردن سکان به شخصی لایق مدیدومدبرباسوابق خدمتی سازنده و سالم میدانستم ودربین کاندیدای اخیر کسی راصالح تر و مسئولیت پذیرتراز آقای دکترسیدابراهیم رئیسی ندیدم که باوجود فعالیت بسیار متاسفانه ایشان پیروز نشده ولی مطمئن باشید اشتباه بزرگی درانتخاب رخ داد ولی ماراضی به رضای خداوندهستیم همچنین بنده همانطورکه فرمودید نه دراین سایت ونه دردوسایت دگرخود هیچ تبلغی از کانیداها به غیرازدکتررئسی را نپذیرفتم و به خودنیزاجازه ندادم به دریافت حتی ریال بابت انتشارآگهی تبلیغاتی انتخابات از ستادایشان طلب کنم واین عمل راوظیفه خودم درقبال خدماتی که دکتررئیسی طیچندین سال اخیر به نحوه احسن برای مامردم به انجام رساند ولذا هم اکنون نیز به این تصمیم خود افتخارمی کنم واگرباردیگرانتخابات تکرارشود درست همین کاررامی کنم که کردم واز شکست ایشان درانتخابات ریاست جمهوری به دلیل آینده روشنی که پیروزی ایشان برای مامردم ایران بخصوص قشرضعیف به ارمغان می اورد افسوس میخورم ولی نکته ای که نباید فراموش کرد وبنده بدان ایمان دارم مقام وشخصیت دکترابراهیم رئیسی بسیاربیشتراز ردا ومقام ریاست جمهوری است وایمان دارم وطرفداران ایشان راوعده میدهم بزودی ودرآینده نزدیک ایشان به ردا ومقامی والاترکه هم سطح شان وشخصیت ایشان هست خواهدرسید ومطمئن باشید درآن مقام ایشان خدمات بیشتروبزرگتری به ایران وجامعه ایرانیان خواهند نمود اندکی صبر لازم است صبح نزدیک است.

 

سوال- بااین حساب شما سال سال اینده را چگونه تصورمی کنید؟وآیا تصمیم مردم به انتخاب اقای روحانی را اشتباه میدانید؟

پاسخ- خیر بنده عرض نکردم انتخاب اشتباه باید صبرکرد ودید. شایدبجای برسد امروز که درآن هستیم روز طلایی به حساب بیایدواگرهم بنده مرده بودم خواهش میکنم متن این مصاحبه راحفظ کنیدتابخوانیدوخدابیامرز برای بنده بگویدبخدا نه رنگ بنفش واقعی است نه اون شاه کلید  مثالی کوچکی میزنم برمبنای این مثال یک فرد نابالغ هم نتیجه درست بدست میاورد شما دستاورد4سال گذشته حاج حسن آقارامرور کنیددرارتباط باانجام درست وکامل مسئولیت باکل عمرسیاسی که آقای رئیسی دارای مسئولیت بوده بفرمائیدکدامیک ازمسئولیتهای وی ناقص یا مشکل ساز ودارای حاشیه بوده باوجوداختیارات گسترده عمل کردمالی ودارایی های هردونفرگویاست ولی کو گوش شنوا

سوال- یعنی 4سال آینده راشماروزهای سیاه میدانید؟

پاسخ- بنده چنین چیزی نگفتم …نگفته تهدیدبه فیلترسایت وغیره نمودند وای به حال اینکه بخواهم سیاه نمایی کنم وبااتهام تشویش اذهان عمومی مواجه شوم؟ انشاله ارزومیکنیم وهمچنین همیاری وهمکاری با دولت پیروز خواهیم کرد که به کوری چشم دشمنان نظام روزهای زیبا وروشن دراین چهارسال بایکدیگربسازیم نکته ای که جناب آقای دکتررئیس تاکیدنمودوبایدتمام دوستان طرفدارایشان مدنظربگیرند فرمودند فردای انتخابات پیروز انتخابات قارق ازاینکه من یا کس دیگری ازرقبا باشد رئیس جمهورهمه ملت ایران است ورقابت تبدیل به رفاقت گردد کلامی که تاکنون هیج یک از کاندیدای طول تاریخ انقلاب بیان نکرده لذا اگربنده ادعای طرفداری ازوی را دارم پس تاکیدات ایشان رانیزباید بپذیرم واجرا کنم واینکه سه یا چهارسال آینده راچگونه میبینم بنده پیشگونیستم متاسفانه… ولی خوب نتایج عمل کرد هرچه هست از اواسط سال 1398 آغازبه نمود میکندودرسال 1399 کامل میشودالبته همه چیزبدنیست نقاط قوتی هم وجود دارد مثل سخنرانی های زیباوامیداورکننده با تیپ زیباوچهره خندان شماتاسال 1400هیچگاه نمی توانید جایی ببینید رئیس جمهوربنفش بپذیرد کم کاری -تورم-بیکاری-بی ارزش شدن پول ملی- وغیره  درنتیجه عمل کرد خود وتیم همکارش باشد.ودرپایان کار همچنان سخنرانی پیروزمندانه وی رامثل امروز میشنویدطوری که 10نفرمثل آقای رئیسی هم نمیتوانند 4سال دیگربرگردند به حتی روزی مثل امروز خدا بخیرکند البته نگران نباشد انشاله که همه چی درست میشودبه نظرم باید همه چیزرابه زمان وعقربه های ساعت سپرد تا زمانش برسد ودید…خودکرده راتدبیرنیست

مصاحبه شاره

 

 

۵ دیدگاه‌ها

 1. واقعاحیف شدمن هم کاملا قبول دارم اگه آقای رئیسی پیروز میشدوضع زندگی مردم-اوضاع سیاسی داخلی وخارجی ایران باکارکتوری که تاکنون ازخودنشاه داده پیداست که بسیارعالی میشدولی صدافسوس که نشدوتاسف برانگیزه
  همچنین اون شب که ساعات پایانی انتخابات بود ازطالقانی ردمیشدم یگ راس گوساله مشاهده کردم ازبچه ها پرسیدم کفتندبرای پیروزی آقای رئیسی حاج رضاگرفته ذبح کند خدا قبول کند ولی ماهیچ گوشتی ندیدم بیارن درخونه حاج رضاماروفراموش نکن متشکرم

  • ممنونم اقای نصرتی ذبح نشدچون اول قراربوددرشب پایان رای گیری ذبح شود به دلیل اینکه ماازهرصندوقی که درنزدیکی مابودسوال میکردیم میگفتند اقای رئسی پیروز است که قرارشدحیوان را که نذر پیروزی ایشان بودذبح کنیم ولی بیشتردوستان ذبح آن را به زمانی که ازصداوسیماپیروزی ایشان اعلام میشود پیشنهادنمودند که بنده نیزموافقت نمودم وموکول شدبه شب بعد که خوب متاسفانه اخبارنهایی چیزدیگری بودوصلاح نبود وقتی ایشان پیروز نشدند قربانی ذبح نمود ولی اقای نصرتی حیوان را امانت دادم به یکی ازدوستان که گاوداری دارنددرمهران اباد وتصمیم دارم هرزمانی که باخبرشوم به هردلیلی ایشان قصدسفربه جاده ساوه واسلامشهررادارند هنگام بدو ورود مقابل خودروی ایشان ذبح کنیم ومطمئن باش سهم قربانی شماراحتما خودم برای شما اورده تقدیم میکنم

 2. رضا صبور

  سلام علیکم بنده وظیفه دارم از طرف بچه های هیت رزمندگان اسلام غرب تهران از شماآقای شقاقی نهایت تشکررا داشته باشم شخصیتی که طی چندسال اخیر استقلال فردی شخصیت والاو کسب وکارحلال رادردستورکاردارد و با توجه به ناملایمت های روزگار همچنان برسراصول اولیه خود استوارونفوذناپذیر باقی مانده
  همگی بچه ها بسیارلذت بردیم ازمقاله ای که درزمان هیوهاوشادی دوستان بنفش درون سایت منتشرکردید آب سردی بود اونهارا به خوداورد وشرمنده رفتارناصواب خودشدند…بخصوص این عنوان که درهمان مقاله منشره ازسایت درشب بعدانتخابات ترکوند… “شخصیت آقای رئسی بسیاربیشتراز پست ریاست جمهوری است وبزودی درمقامی که لایق هستند خدمت خواهند کردبه مردم” ….بسیار بسیار جالب واز یکطرف امیدوارکننده برای طرفداران که به ایشان رای دادند وهمچنین دشمن کور کن بود برای طرف مقابل واین نوع نگارش مطلب به وقت وزمان خود هنری است که همواره ماازشمامشاهده کردیم
  به هرروی ماهمچنان پشتیبان نظام رهبری ودکتررییسی وشماعزیزان که بدون هیچ چشم داشت وفرمان پذیری از شخص یا گروه خاص کاری که صحیح ودرست است انجام میدهی اجرت با مولا
  همچنین به دلیل عمل کرددرست تبلیغات وهم محبوبیت آقای رئیسی بین اقشارجنوب شهرپیروز صندوقهای محلات جاده ساوه اغلب آقای رئیسی بودواین یعنی پاسخ کاردرست وحساب شده مانند عمل کردجنابعالی
  همچنین هرکس قصدفیلتراین سایت را داشته باشند مطمئن باشند بجه های حزب اله بیکارنمی نشینندواولین عکس العمل فیلترتمام سایتهای آقایون مدعی قدرت توسط عناصرماست
  یاعلی عزت زیاد اخوی

 3. سپاس ازلطف ونظر جنابعالی ادعای بنده درارتباط با آقای دکتررئیسی واقعیت است وشان وشخصیت ایشان فراترازپست ریاست جمهوری ودرآینده نزدیک گوهروجودایشان به رخ همگان کشیده میشود

 4. ممنونم اقای نصرتی ذبح نشدچون اول قراربوددرشب پایان رای گیری ذبح شود به دلیل اینکه ماازهرصندوقی که درنزدیکی مابودسوال میکردیم میگفتند اقای رئسی پیروز است که قرارشدحیوان را که نذر پیروزی ایشان بودذبح کنیم ولی بیشتردوستان ذبح آن را به زمانی که ازصداوسیماپیروزی ایشان اعلام میشود پیشنهادنمودند که بنده نیزموافقت نمودم وموکول شدبه شب بعد که خوب متاسفانه اخبارنهایی چیزدیگری بودوصلاح نبود وقتی ایشان پیروز نشدند قربانی ذبح نمود ولی اقای نصرتی حیوان را امانت دادم به یکی ازدوستان که گاوداری دارنددرمهران اباد وتصمیم دارم هرزمانی که باخبرشوم به هردلیلی ایشان قصدسفربه جاده ساوه واسلامشهررادارند هنگام بدو ورود مقابل خودروی ایشان ذبح کنیم ومطمئن باش سهم قربانی شماراحتما خودم برای شما اورده تقدیم میکنم

دیدگاهتان را بنویسید