دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارترافیک آب وهوا / نقشه زنده ترافیک تهران

نقشه زنده ترافیک تهران

پرتال شاطره آنلاین نقشه آنلاین ولحظه ای ازخیابانهای تهران ومحدوده زوج وفردومحدوده طرح ترافیک رامادراین پست برای استفاده کاربران عزیزخودقراردادیم تاچنانچه قصدعزیمت به نقاط ومناطق مرکزی شهرتهران رادارندقبل ازهراقدامی ابتداازطریق این نقشه چک کنندووضعیت ترافیک وفاکتورهای لازم موجوددرنقشه راارزیابی نموده سپس عازم مقصدخودشوندتادچارکمبودزمان وعدم رسیدن به اموربرنامه ریزی شده خود روبرو نشوند همچنین دراین نقشه کلیه مسیرمتروواتوبوسهای شرکت واحدقابل دسترسی ومشاهده است که میتواننداستفاده کنند
(درصورت استفاده ازپروکسی یافیلترشکن هنگام مشاهده این نقشه بایدخاموش شوندوفقط با ای پی ادرس شبکه اینترنت ایران قابل مشاهده است)


دیدگاهتان را بنویسید