دسته بندی آخرین اخبار
خانه بهداشت شاتره

خانه بهداشت شاتره

 

به گزارش خبرنگارنشریه الکترونیک شاطره درشهرک شاطره دومرکزبهداشتی یاهمان خانه بهداشت درحال فعالیعت وسرویسدهی به اهالی ساکن وخانواده ها میباشندخانه بهداشت اول درابتدای جاده مهران اباد روبروی ورزشگاه امام خمینی شاطره واقع گردیده وخانه بهداشت دوم درسمت مخالف وشمالی جاده درون شهرک مسکونی شهیدبهشتی فعال است .اغلب خدمات این دو مرکزخانه بهداشت شاتره رایگان بوده ولی دربرخی سرویسها مانند دانپزشکی حق ویزیت دریافتی با هزینه  ویزیت آزادآنچنان تفاوتی نداردکه این یکی ازضعف های این خانه بهداشت است لذا درمجموع مرکزبهداشت ودرمان اسلامشهرکه شاطره زیرمجموعه انها هست درحدتوان ازعهده اموربهداشتی برآمده که جاداردتشکری داشته باشیم وامیدارتقای بیشترداریم …فقط طی صحبتی که بابرخی ازمراجعین ساکن داشتیم گله مند بخش دانپزشکی این مرکزبودندکه هزینه دریافتی ان همانند ازادوبیرون است

دراین مراکزخدمات زیرانچام داده میشود.
آموزش بهداشت
نظارت بردرمان
بهداشت دهان ودندان
سلامت روانی-اجتماعی
امورآزمایشگاه
اموردارویی
بهداشت خانواده
بهبودتغذیه
سلامت نوجوانان وجوانان
بهداشت محیط
مدیریت بحران
پیشگیری ومبارزه بابیماریها
اطلاع رسانی

خانه بهداشت شاتره جاده ساوه –روستای شاتره – مهران آباد – روبروی سالن ورزشی تختی ۵۵۲۴۵۹۵۹

خانه بهداشت۲ کوی بهشتی- روبروی شاتره خیابان لاله صحرا خ سرو پ ۱۱     تلفن  ۵۵۲۶۵۱۳۱

 

دیدگاهتان را بنویسید