دسته بندی آخرین اخبار

تاریخچه شاطره

شاطره به دلیل جغرافیا و پتانسیل های موجود یکی از مراکز تولید محصولات باغی ممتاز از جمله سیب قندی بود …طبق گفته ها وشنیده ها از اهالی قدیمی , اهالی این روستا اتحاد بسیارمحکمی بایکدیگر دارند و ازدواجهای محلی نیز به تحکیم آن افزوده …

از رودخانه کن تااتوبوسهای اتوتوکل

ازشاطره رودخانه کن عبورمیکندکه این رودخانه ازسرچشمه خودکه کوههای البرز وروستای کن میباشدجاری وتازمینهای کشاورزی شهرری وحومه درجریان بوده وهست …دردروران گذشته که جاده ساوه عبارت بوداز جاده ای باعرض عبور دوخودرو دردوطرف جاده وتردد خودرو وجابجایی مسافربیشتربه عهده مینی بوس هایی بوده که مبداء میدان گمرگ واتوبوسهای اتوکل نام داشته تامقصدنهایی آن که رباط کریم بود تراکم تردد به صورت امروزی نبوده لذا سرگرمی بیشتراهالی روستای شاطره درآن دوران پس ازانجام یک روزکاری عصرها تجمع درتنها قهوه خانه ایی بود که درکنارجاده اصلی واقع بود که پاتوق اصلی روستائیان بود وباحضوردراین قهوه خانه ازاخبارواطلاعات روزمره پیرامون آگاهی یافته وبه رفع مشکلات موجود همت میگمارند

تاریخچه شاطره
تاریخچه شاطره

کدخدای شاطره
روستاهای آن دوران دارای خان وکدخدابودند که هریک به واسطه قدرت ومحبوبیتی که دربین اهالی بومی وهمچنین نفوذی که درارتباط بادستگاههای ادارای وانتظامی ان دوران داشت وظیفه رهبری ونظم ونسخ دادن به جامعه روستایی رابرعهده داشتند ازجمله درروستای شاطره درآن دوران مردی به نام ناصرخان مسولیت کدخدایی رابه عهده داشته که طبق شندیدها وی مردی بسیار نیک باصفا ,خانواده دوست -چشم پاک وحامی تک تک اهالی روستای شاطره بوده تا جایی که درآن دوران یکی ازوظابف ژاندارمری وقت بازداشت جوانان که به سن سربازی رسیده بودند وتحویل به مراکزنظام وظیفه جهت انجام خدمت سربازی زیرپرجم بود به همین علت درماموریتهابرای اجرای این دستور حضورا گشتهای ژاندارمری به روستاهابود وبه محض مشاهده جوانان بلافاصله وی رادستگیرمی کردندوپس ازتشکیل پرونده به نظام وظیفه مرکز جهت انجام خدمت سربازی اعزام میکردند ولی شنیدهاازان زمان حکایت براین دارد که پاسگاه ژاندارمری وقت درحوزه روستای شاطره به دلیل قدرتی که این کدخدای شاطره ناصرخان داشت به خوداجازه ورودبه حریم روستای شاطره به منظورسربازگیری رانمیداند وبه همین دلیل روایت است که تازمان حیات ناصرخان هیچ جوانی از شاطره برای انجام سربازی اجباری دستگیرنشدمگراینکه به پای خود وبه دلخواه عازم خدمت میشدند .

تاریخ شاطره
۱۵۶۴۹۶۶۶۰۹ ۱۲۸۱۸۲ ۴۸۶ ۳۰۰×۲۲۲

نذری ظهرعاشوراروستای شاطره
از ابداعات به یادگارمانده ازکدخدا ناصرخان که تاکنون نیز فرزندان آن همچنان طی گذشت سالیان متمادی به احیا وحفظ آن کوشیدند.مربوط به احسان ظهرعاشورا است که ازآغازده اول محرم هرسال درشاطره روشن شدن این چراغ محفل عزای خاندان اهل بیت ع را هررهگذری شاهداست ودراین روندآماده سازی غذای نذری ظهرعاشورا اکثراهالی قدیم وجدیدشاطره باحضورووحدتی بی نظیردخیل هستند ودرروند تهیه وطبخ وپخش آن بسیاریکپارچه عمل نموده وانجام این پروسه بزرگ وزیبا یادگاری ازاین پیرغلام اهل بیت همچنان درشاطره بجامانده ((روح ناصرخان شاد))

زورخانه شاطره

زورخانه شاطره
یکی دیگراز مراکزی که شاطره را متمایزاز دیگر روستاهای هم عصرخود میکردوجود زورخانه ای بود که یکی ازاهالی شاطره به نام دایی ابراهیم آن را مدیریت واداره میکرد و به بهانه انجام ورزش باستانی ,شاطره محل رفت وآمد اغلب لوطی ها و نامداران زمان خود بود .یکی ازاهداف تشکیل این زورحانه درکنارورزش وتحکیم وحدت اهالی .انجام عمل زیبای گلریزان بودکه چنانچه برای یکی ازاهالی مشکلات مادی بوجودمی امد ورزشکاران وحضار دراین زورخانه با نوای مرشد اقدام به جمع اوری پول بدین منظور میشدند که به این بروسه گلریزان می گفتند.

دیدگاهتان را بنویسید