امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398

خدمات تجاری به کاربران سایت

 


مادراین سایت باهمکاری گروه استارت آپ جوان وخلاق ودرمحیطی بسیاردوستانه صمیمی به ارائه فعالیت های متنوع ومدرن که وجودشان درزندگی وکسب کارهرفردضروری بوده وهست وجون مناطقی مانندشاطره وحومه متاسفانه ازمناطق محروم دهک بندی میشوندلذا هیج ارائه دهنده چنین خدماتی مایل به حضوروسرمایه گذاری نبوده حتی دراسلامشهرکه منطقه مرکزی دراین محدوده بحساب میایدخلع وجودچنین سرویسدهندگانی بخوبی مشاهده مبشود