دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارتعطیلات نوروزی۱۳۹۹ اسلامشهر
نوروز1399اسلامشهر

اخبارتعطیلات نوروزی۱۳۹۹ اسلامشهر

ضمن عرض شادباش مجدد سال نووهمچنین تسلیت به بازماندگان جان باختگان ویروس کرونا وباامیدبراینکه ایام تعطیلات عیدرادرکنارخانواده به خوبی -شادی وسلامتی گذرانده باشیدوآماده فعالیت درسال جدید شده باشید بادرنظرگرفتن اینکه همه درقرنطینه ضروری که جهت حفظ سلامت افرادجامعه بسیارمفیدوموثربودقرارداشتیم جهت آگاه نمودن شماکاربران ازاخبار محلی ایام عیدیعنی ۱۵روزگذشته به گزارش خبرنگاران ماوهمچنین مشاهدات  امسال ایام تعطیلات عید درشهرستان اسلامشهرازجمله شاطره که ازتوابع آن محسوب میشودباوجودویروس ناخوانده کروناکه جامعه رانگران ومضطرب نموده بودولی ایام ارام وبدور ازناامنی وبدون حاشیه را گذرادیم که این روندرابه فعال نیک گرفته وگویای این ضرب المثل میدانیم که سالی که نکوست ازبهارش پیداست ضمن اینکه شهرونداسلامشهری وشاطره بسیارمراعات نموده وبه توصیه مسئولین بسیارتوجه نموده بخصوص درروز ۱۳ که درخانه مانده همانطورکه ازشمادرخواست شده بود ودرراستای ایجاداین بسترامنیت وارامش درشاطره واسلامشهرمسئولین دیگری هم نقش راهبردی وموثری داشتند ازجمله دررابطه بااخبارتاسف باری که ۹فروردین درخیابان کاشانی اسلامشهررخ داد وسارقانی که اسلامشهری نبودند متاسفانه صاحب مغازه رابه قتل رسانده ومتواری شدند که شخص دادستان اسلامشهرپس از اطلاع واردعمل شد وباقاطعیت این حادثه رامدیریت نمود که برهمین اساس چندساعت از ارتکاب این قتل نگذشته بود که قاتل به همراه دوتن ازهمدستانش دستگیر وتحویل دادگستری ومقامات قضایی اسلامشهرشده وشخص دادستان به صورت مستمرپیگیری پرونده شدکه طبق اخباررسیده رسیدگی به این پرونده خارج ازروال معمول به صورت ویژه درحال گذراندن مراحل قضایی است ودرهمان روز وقوع حادثه به دلیل انزجارافکارعمومی ازمجرمین دادستان اسلا مشهر آقای  اسدی مقدم وعده داد که درکمترین زمان ممکن قاتل رادرمحل وقوع جرم به دارمجازات خواهندرساندکه این خود باعث بازگشت آرامش وتسلی به خانواده داغدارمقتول شد…البته طی اخبارموثق خبرنگاران ما درحالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا اکثرادرات تعطیل بودند ولی خوشبختانه دادگستری اسلامشهرتمام ایام کاری باحداکثرظرفیت خوددرحال سرویسدهی به اهالی محترم منطقه بودند که درهمین پست جادارد ازطرف خود واهالی محترم شاطره وحومه از زحمات وتلاش دادستان محترم وهمکاران ایشان دردادگستری اسلامشهرقدردانی کنیم همچنین پزشکان وپرستاران مراکزدرمانی وبهداشتی ونیزمسولان شهرداری فعال درامورتدفین اموات دردارالسلام اسلامشهر….تلاش جمعی شماعزیزان بوجوداورنده آسایش وامنیت جانی-مالی و روانی شهروندان دراسلامشهررا بدنبال آورده اجرتان باآإقا امام زمان (عج)