امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398

 


به پیشنهاداکثرکاربران مادراین سایت بخشی جهت اخذنظرات اهالی ساکن وکاسب درشاطره اختصاص دادیم که موضوعات مهمی که درافزایش ارتقای سطح زندگی ساکنین شاطره تاثیرگذارهست رابه رای ونظرخودمردم واگذاریم وهدف اصلی این بخش شنیدن مستقیم صدای مردم به صورتی آسان,سریع وقابل رویت ودسترسی برای همگان


 


راهنمای نظرسنچی وپاسخ به سوالات متداول کاربران سایت

سوال-آیاحضوروپاسخ به نظرسنجی هابرای شرکت کنندگان هزینه ای دربردارد؟
پاسخ-هیچ هزینه مادی نداشته وحضورواستفاده ازتمام بخشهای این سایت رایگان است... تنها هزینه آن ثبت نام به صورت رایگان درسایت است که زمان این ثبت نام حداکثرسه دقیفه است یعنی شمافقظ باصرف سه دقیقه ازوقت خود میتوانید سطح زندگی درمحله شاطره را که درآن زندگی یاکاسبی می کنیدارتقابخشد..یا صدای خودرابه صورت واضح ورسا به گوش مسئولین خواهیدرساند


سوال-چه افرادباشریط جنسی وسنی وچگونه می تواننددرهریک ازاین نظرسنجی هاشرکت کنند؟
پاسخ-تمام افرادباهرجنسیت وسن وسالی میتواندباعضویت رایگان درسایت دراین نظرسنجی ها شرکت کند بدون اینکه هویت شخصی شمادرنظرسنجیها مشخص شود


سوال-تعدادحضور وتعدادپاسخ به هرگزیده ازنظرسنجیها به جه میزان است؟
پاسخ-هرکاربرعضواین سایت میتواندفقط برای یکباردرهرنظرسنجی شرکت نموده ودرهرنظرسنجی دربین گزیده ها فقط یکی رامیتواندانتخاب نموده واین انتخاب نیز غیرقابل تغییراست پس به موضوع وسوال هرنظرسنجی دقت کنید یابادیگران مشورت نموده وبااطمینان گزیده موردنظرخودرا انتخاب کنید


سوال - هدف ازشرکت اهالی ساکن وکاسب شاطره دراین نظرسنجی ها چیست وچه مزیتی برای آنان دارد؟
پاسخ- چون اخذنظرسنجی ونتایج بدست امده سیستماتیک وغیرقابل تغییر ودستکاری است ونتیجه کلی به صورت آنی وانلاین امکانپذیر ونتیجه این نظرسنجی ها راهرفردی که به این سایت واردشودمشاهده میکندازجمله بازدیدمسئولین درارگان وادرات وسازمانهایی که نقش اصلی وتاثیرگذاری درروندمدیریتی کشور به عهده دارند...لذامشاهده نتایج این نظرسنجی ها توسط این گروه ازبازدیدکنندگان درروندحل مشکلات وهمچنین افزایش ارتقای سطح زندگی درشاطره ونیزاحقاق حقوق شهروندی ما بسیارتاثیرگذاروحیاتی است ...لذا هرچه تعداد شرکت کنندگان درهرنظرسنجی بالاباشد به همان مقدارسرعت انجام امورمربوط به موضوع مدنظردرنظرسنجی دربین مسئولین افزایش می یابدپس شرکت دراین نظرسنجی ها آسان ترین وکم هزینه ترین نوع مشارکت درافزایش سطح زندگی خودمان درشاطره است بدون اینکه حتی نامی ازنظردهندگان مشخص ومشاهده شود


سوال - ملاک ومیزان تعداداهالی شاطره دراین نظرسنجی ها برچه اساس واماری است؟
پاسخ- طبق امارنفوس بدست امده درشهرک شاطره تعداد30هزارنفرساکن وکاسب سرشماری شده وبا لحاظ دسترسی تمامی افرادبالای 13سال که حداقل سوادخواندن ونوشتن داشته باشدودرکی ازسوال مطروحه دراین نوع ازنظرسنجی محقق شده, یعنی اماری درحدود20هزارنفرباقی می مانند ...ولی باذرنظرگرفتن عدم وجوددسترسی به برخی ازابزارهامانند اینترنت -گوشی تلفن همراه وهمچنین سوادوفرهنگ استفاده وحضوردرفضای مجازی برای برخی از افراد رانیزباید درنظرداشت پس طبیعی است که ما10هزارنفردیگرازامار30هزارنفری راباید کسرکنیم ونتیجه گیری نهایی برعهده اماری بین 5هزازتا10هزار نفر که امکان مشارکت دراین نظرسنجی ها را دارتد ملاک نظر برپاکنندگان این پروسه بوده وهست وچون چیزی را در این نوع نظرسنجی نمی توان مخفی ودستکاری نمود لذا درنگاه سطحی اول درنتایج پیش رو تعداد مشارکت کنندگان بیانگر اعتباراین نوع نظرسنجی که بسیاردرافزایش سطح زندگی مردم تاثیزگذار بوده می شوید

 

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *