امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398

نظرسنجی درشاطره

 


به پیشنهاداکثرکاربران مادراین سایت بخشی جهت اخذنظرات اهالی ساکن وکاسب درشاطره اختصاص دادیم که موضوعات مهمی که درافزایش ارتقای سطح زندگی ساکنین شاطره تاثیرگذارهست رابه رای ونظرخودمردم واگذاریم وهدف اصلی این بخش شنیدن مستقیم صدای مردم به صورتی آسان,سریع وقابل رویت ودسترسی برای همگان