امروز: دوشنبه، 28 بهمن 1398

 


هرجامعه ای انسانی اعم ازکوچک ویابزرگ داخل یاخارج دارای ریشه های است که این ریشه ها تشکیل دهنده فرهنگ- زبان- لهجه وگویش- گرایش به صنوف خاص وبه موازات آن نسلی شروع به شکل گیری ازدل این ریشه ها می کنددراین متن منظورازریشه ها همان نسل قدیمی یا بزرگان جامعه تلقی میشودوبرهمین اساس ومنطق ازدیربازجامعه محلی شاتره ونسل امروزآن تشکیل شده ازبزرگانی بوده که درزمان خود هرکدام نقش وسهمی درشکل گیری قریه یا به زبان امروزی شهرک شاتره داشتندکه هنوزهم بانگاهی عمیق بارقه ویادگاران این بزرگان رامیشودمشاهده نمود ولی متاسفانه از خودآنان فقط نام وخاطره ای بیش باقی نمانده لذا من درهیت تحریره این نشریه الکترونیک به همراه مساعدت مدیریت محترم وبرخی ازهمکاران بومی اقدام به اختصاص صفحه ای درسایت نمودیم که بامددنوشتن بتوان برای همیشه بخصوص برای نسل امروزی یادوخاطره ای این بزرگان شاتره را زنده نگهداشت وبامعرفی آنان ودرصورت همیاری بازماندگان وارائه تصویری ازاین شادروانهای دیروزشاتره بتوانیم مطلبی که حاوی فعالیت یاخاطراتی ازآنان باشدشویم..
لذا خواهشمندیم شماخواننده محترم که ازبازماندگان هریک ازدرگذشتگان شاتره هستیدکه ازوی یادوخاطره یاتصویری داریدمیتوانید ضمن معرفی درگذشته به صورت متنی چنانچه خاطره ای درذهن دارید یا تصویری قابل انتشاربا کلیک دراین قسمت آن را ثبت وتصویررا نیز آپلودنموده برای ماارسال فرمائیدتاما پس ازویرایش اقدام به انتشارآن نمایم...

بزرگان وریش سفیدانی همانند مرحوم ناصرخان کدخدای شاطره-دایی ابراهیم- حسین مشدی- حاج اصغرشورا-روح اله خان-دایی شعبون- مش شعبان-حسن داداش-شاپورخان-حاج یوسف-حاج حسین آقا-شکورخان-حاج عباسعلی-حاج اسماعیل-حاج میزاعلی-حاج همت-حاج جلال-حاج جهانگیر-علی محمودیان-حاج اکبر-دادمرزی-سعیدناصرخان-حمیدوسعیدعبدالرضا-حاج امیرخان-حاج رضا-عموحاتم-عموفربون-وبجه هایی دیکرشاطره که لرای جاویدان ماندن نامشان مادراین سایت اماده انتشارهرگونه یادویادگاری ازآنان هستیم...

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *