امروز: دوشنبه، 28 بهمن 1398
متاسفانه مادرگروه حواث شاطره آنلاین درروزجمعه هشتم آذرنودوهشت باخبرشدیم که خودروی پژو206نقره ای رنگ دریکی ازکوچه های خیابان شهیدرجایی درحالی که درمقابل درب منزل مالک آن پارک بوده توسط شخص یااشخاصی به صورت بسیارفجیع مورداسیدپاشی قرارگرفته ...که بادریافت خبرازسوی یکی ازاهالی محترم ساکن درحدودساعت 8صبح جمعه بلافاصله جهت تهیه گزارش خبری به آدرس مذکورعزیمت نمودم که متاسفانه باواقعیت دردناک اسیدپاشی آن هم روی خودرویی پارک شده یکی ازاهالی ساکن دراین محل روبرو شدم ودرکنارآن جمعی ازاهالی وهمسایگان بهت زده ومظطرب ضمن ابرازتاسف, انزجارخودراازاین بزهکاری ناجوانمردانه اعلام نمودندوبه مالک خودرو که فردی 50 ساله معقول وواقع بین به نظرمیرسید دلداری میدادند...درهمین زمان عزیزان زحمتکش نیروی انتظامی بایک واحدخودروگشت ازسرکلانتری 17کامیوندران هم جهت بازدید وبررسی صحنه جرم وتهیه گزارش واردمحل شده واقدام به انجام وظایف خودوتهیه صورتجلسه شده وبه دلیل خطرناک بودن جرم تاکیدبه پیگیری وشناسایی متهم یامتهمین درکمترین زمان ممکن بابکارگیری شگرف های پلیسی داشتند
ولی چیزی که به من به عنوان یک گزارشگرواغلب اهالی اظطراب وارد مینمود بزرگی ارتکاب به چنین جرمی بود که با اندکی اشتباه محاسباتی ازطرف متهم اسید پاش اگر مواجه میشد چه نتیجه فاجعه آوری بذنبال داشت
 به نظربنده واهالی ساکن باید رده بندی درانجام این جرم وصدورکیفربرای متهم رادرردیف وفهرست اسیدپاشی به بدن انسان برشمردچون شمادرنظربگیریداگرمالک خودرو یایکی ازاعضای خانواده وی درنزدیکی یادرون خودرو بودن آیافرداسیدپاش ازپاشیدن اسیدخودداری میکرد؟یااگرغیرمنتظره درون خودرو سرنشین وجودداشت! فکرکنیدچه فاجعه غیرانسانی به وقوع می پیوست؟همچنین طبق نظرمامورین نیروی انتظامی وهمسایگان فرداسیدپاش باید عقده وناراحتی ازمالک خودرو داشته باشدکه این چنین تمام چهار سمت بدنه خودرو رابه طرزفجیع اسیدپاشی نموده که حتی دربرخی نقاط  خودرو اسیدباعث سوراخ شدن فلزبدنه شده بود واین اقدام اسیدپاش فقط برای فرونشاندن عقده درونی اش بوده .... منطقی است که درصورت دستگیری چنین متهمی دادگاه بااعطای حبس طولانی مدت باعث دوری اوبادیگرافرادجامعه گردد.چون چنین بزهکارانی دارای بیماریهای روحی وروانی واغلب محصول خانوادهای فروپاشیده هستندومجدد درآینده نه چندان دوراگردرجامعه آزادباشند مطمئن باشیدبه صورت اشخاص نیزاسیدپاشی میکندکه تببعات جبران ناپذیری رابدنبال خواهدآورد


لازم بذکراست بنده برای دریافت پاسخ مجهولات ذهنی خودم ازمالک خودرو پرسیدم آیا امکان دارد با فردی دچارمشکل بوده باشد؟ که نتیجه آن منجر به چنین جنایتی گردد ؟ وی با آرامش واطمینان وجودهرگونه مشکلی رابین خودوهرفرد دیگری کاملا مردود دانست وعنوان کرد بیش از20سال دراین کوچه همراه خانواده ام وبه اتفاق برادرانم ساکن هستنیم وهمیشه ما تمام اهالی این کوجه راجزو خانواده خود میدانستیم همچنین طی این مدت زمان اسکان نه برای ما نه برای دیگرهمسایگان چنین اتفاق وحشتناکی واقع نشده که امروز بگویم چنین روندی مسبوق به سابقه اس... ومطمئن باشید نه من باکسی مشکل دارم نه کسی بامن وبرای اطمینان بخشدن به من مرا راهنمایی نموده... هم اکنون نه درمقابل بنده بلکه به صورت خصوصی ازتمام اهالی درارتباط باماسوال کن؟ که آیا ماتاکنون مزاحمتی برای آنان داشته ایم ؟ هرچه آنان بگویند موردقبول بنده نیزهست وبنده نیزبرهمین منوال به صورت نامحسوس ازبیشترهمسایگان ساکن درکوچه وکسبه خیابان شهیدرجایی ازنوع برخوردواخلاق ورفتارومنش وی جویاشدم که طبق ادعای مالک خودرو تمام سوال شوندگان وی رانه به عنوان همسایه بلکه به عنوان برادری دلسوز ,چشم پاک, دستگیر نیازمندان برشمرده واغلب همسایگان وی (مالک خودرو) وخانواده اش راازبی حاشیه ترین ساکنان محل تائیدنمودند وتاکیدداشتندمادرطی سالیان متمادی همسایگی تاکنون هیچ مزاحمت ,آزارواذیتی ازوی وخانواده اومشاهده نکردیم که امروزمستجب چنین برخوردخشن وخطرناکی گردند...واینجابودکه بسیارمتعجب شدم بااظهارات ونظرات مثبت تمام همسایگان به چنین فرد وخانواده محترمی کدام بیمار روانی باچه انگیزه جنایی به خوداجازه داده باجنایت خودیک خانواده ارزشی وافراددیگرجامعه رابه وحشت اندازد...اغلب اهالی ساکن وکاسب درمحل زمانی که متوجه تهیه گزارشی ازاین واقعه وانتشارآن درسایت شاطره آنلاین شدندازبنده خواستندکه ازطرف آنان ضمن تشکرازنیروهای انتظامی و.امنیتی شهرستان اسلامشهروقوه قضائیه مقتدراین شهرستان درخواست پیگیری ودستگیری هرچه زودتراین متهم یامتهمین بااختصاص اشدمجازات رامینمودندد..که طبق قولی که به این عزیزان داده بودم درخواست آنان رامندرج کردم ماهم ضمن آرزو برای دستگیری چنین مجرم خطرناکی ...همچنان پیگیرومنتشرکننده هرخبری دراین ارتباط هستیم

اطلاع رسانی

جاداردازهمسایگان مجاوراگراطلاعاتی هنگام وقوع جرم یابعد ازآن داشته وبراساس رعایت حریم وحفظ امنیت خودازبازگونمودن آن خودداری نمودند خداپسندانه است که حداقل بدون درج نام ومشخصات خودبه صورت ناشناس اطلاعات خودرادرادامه همین خبربه صورت نوشتاری درج کنندتاازوقوع مجددچنین جرمی برای خودودیگران جلوگیری کنند..
 1. میهمان
  پاسخ 13 آذر 1398 06:20 شاهدخاموش
  متاسفانه من یکی ازشاهدان این اسیدپاشی بودم و به صورت ناشناس مشاهدات خودم وهمسرم رابه صورت خلاصه بیان کنیم ماچندماهی بیشترنیست که دراین کوچه ساکن شدیم وهیچ آشنایی ورفت وآمدی باهمسایگان نداریم مادرشب جمعه حدودساعت3ازشهرستان به منزل رسیدیم اسباب لوازم بسیاری درون خودرووجودداشت همسرم خودروراروبروی کوچه درخیابان اصلی پارک نمودوقرارشددرون خودروپشت فرمان بخوابدتاصبح سرصبرلوازم داخل خودرو رادرب منزل تخلیه کنیم من هم به منزل مراجعه کردم چون نگران همسرم بودم هرچندلحضه به پشت پنجره می امدم وخودروراکه ازداخل کوچه قابل مشاهده بودبینم بدین صورت موفق شدم بدون که فرداسیدپاش متوجه شودهمه چیزراشاهدباشم اسید پاشی توسط ساکنین درب اول کوچه که درب باریکی است انجام شد ومن چون شناختی ارساکنین این کوچه ندارم تصورداشتم خودروی پژو206 برای خودآنان است به نظرم آمدمایعی برای شستشوخودرو روی آن می پاشدچیزی مانندریکایامحلول آب وتایدوبه همه چیزفکرمیکردم الا اسیدواقدام به اسیدپاشی بعدامتوجه شدم همسرم نیزدرون خودرو به دلیل بخوابی همچنان که صندلی راخوابانده بودبه نحوی که سرنشین داخل خودرو ازآن فاصله قابل تشخیص نبودصحنه ای که بنده مشاهده کردم وی نیزشاهدبوده واونیز همانگونه که فردا صبح تعریف کرد تصورنموده مایع پاشیده شده مایع ظرفشویی ومحلول شستشو هست وگفت تعجب کردم که پس ازپاشیدن چرا اقدام به شستن خودرو نکرده وحدس زدم شاید ریخته که تاصبح خیس بخورد وصبح باآب بشوید ولی فرداکه پلیس آمد وموضوع اسیدپاشی علنی شد وفهمیدیم مالک خودرو همسایه بغلی وصاحبخانه آنان است لذااطمینان پیداکردیم مایع پاشیده شده توسط ساکنین درب اول درکوچه همان اسیدبوده چون منطقی نیست کسی که مالک خودرونیست بخواهداقدام به شستشوی خودرودیگران بکندوحتی قبل ازانتشارخبراسدپاشی درکوچه من برای بیدارنمودن همسرم وانتقال لوازم به منزلمان به طرف خودروی خود میرفتم وقتی ازمقابل درب اول ردشدم متوجه شدم صدای دادوفریادونزاع ازداخل منزل آنان به گوش میرسیدولی باوجودعبورازکوچه هیچ توجه ونگاهی به خودرو206 نکردم تااینکه چندی نگذشت که پلیس آمدوجای تاسف داشت هیچ شاهددیگری چیزی که مامشاهده کردیم راانگارندیده بودچون هیچ اشاره ای به ساکنین درب اول نشد حتی ازطرف مالک 206 واینجابودکه من دچارعذاب وجدان شدم که چگونه میتوان مشاهدات خودرابیان کنم که حریم شخصی خودم وخانوده ام به خطرنیافتدچون این گونه افرادبرای انتقام ازگزارش دهنده هیچ بعیدنیست روی صورت من وخانواده ام اسیدپاشی کنند هنگامی که بااینترنت درگوگل سرچ میثکردم متوجه انتشارخبراسیدپاشی توسط این سایت شدم به صورت ناشناس هرچه خودم وهمسرم مشاهده کردیم برای احقاق حق همسایه ای که حتی نام ایشان راهم نمیدانیم شود وهمچنین ازمدیران این سایت خوب نیزکمال سپاس رادارم که چنین امکاناتی برای دسترسی کاربران فراهم نمودن وازمدیریت محترم سایت درخواست میکنم طبق چیری که درسایت عنوان نمودیدشماوظیفه داریدمشخصات فردی بنده راحفظ کنیدباسپاس وآرزوی احقاق حقوق همگان
 2. میهمان
  پاسخ 13 آذر 1398 12:37 ساکن قدیمی
  ضمن سپاس ازاین خواهرمحترم باچنین شجاعتی وتاکیدبرحفظ حریم امنیت برای ایشان وخانواده محترمشان به ایشان مژده میدهم که به غیرازمشاهدات شماوهمسرتان تمام رونداین پروسه خلاف توسط دودوربین نامحسوس مستقر درکوچه ثبت وضبط شده وشماتنهانیستیدکه اطلاع عامرین داریدمشاهداتی که درپست قبلی بیان نمودیدتاحدود90درصددرست است و10درصدناگفته به دلیل فاصله دید وعدم شناخت شماازاهالی شاطره بخصوص این کوچه قابل قبول و طبیعی است وشما رسالت اجتماعی وشرعی خودرابدرستی به انجام رسانیدن....
  بنده به همراه مادرم دراین کوچه ازسالیان گذشته ساکن بودیم ولی به دلایلی چندسالی است که به جایی دیگرنقل مکان نموده ولی مادرم همچنان دراین کوچه سکونت داردوبنده به همراه برادران حداقل درهفته چندین بارجهت سرزدندبه مادربه این کوچه ترددمی کنم وبه دلیل حفظ امنیت منزل مادرم دوعدد دوربین باسیستم شبکه (بدون سیم کشی) درکوچه نصب نمودیم به طوری که یک دوربین تصاویر روبه داخل ودیگری تصاویرروبه خیابان راازطریق شبکه وای فای که درون منزل مادرفعال است به هارد دستگاه DVRمنتقل وبدون اینکه مانیتورشود وهرزمان که لازم باشدسیستم رابه مانیتوروصل وفیلم داخل هارد که حدود دوماه فیلم ضبط شده راگنجایش ذخیره سازی داردمشاهده یاباانتقال به فلش مموری میتوان درجای دیگر مانیتور نمودبه همین دلیل حتی مادرم ازوجود ونصب چنین دوربینی بی اطلاع است وهمچنین درکوچه نیزبه دلیل اینک اندازه هردو دوربین به قاعده یک قوطی کبریت وقطرلنزآن به قاعده دکمه پیراهنی است وفاقدهرگونه سیم کشی به دلیل شبکه بودن می باشدوهمچنین جهت حفاظت این دوربین هاازدستکاری وسرقت ونیزمحافظت ازباران وبرف هردو چشمی درنقطه ای جاسازی شده که به هیچ وجه قابل دسترسی ومشاهده نیست ...این توضیحات رادادم که مطمئن باشیدکوچه مافاقددوربین نیست, بعدازظهرجمعه که بنده به منزل مادرم آمده بودم ازجریان اسیدپاشی مطلع شدم بلافاصله محتوای ضبط شده درون هارددیسک DVR رابه فلاشی منتقل وپس ازمراجعت به منزلم توسط لپ تاپ محتوای آن رامشاهده نمودم وچون چشمی ها مجهزبه سیستم دیددرشب میباشدخوشبختانه تصاویری به وضوح ازرونداین جنایت ضبط شده که درصورت تشکیل پرونده به دادگاه ارائه خواهم کرد
 3. ویرایشگر
  پاسخ 14 آذر 1398 08:50 گروه حوادث
  باسپاس ازشمادوست عزیزی که بادوراندیشی وقراردادن دوربینی که امروزفیلم ضبط شده درآن مدرک بسیارمستندی برای اثبات حقیقت است ازجنابعالی خواخسمندم چنانچه مایل بودید ازطریق این ای دی ایمیل سایت shatareh.ir@gmail.com بابنده به صورت خصوصی قرارملاقاتی ترتیب دهندکه اگرامکان داشته باشد فیلم راپس مشاهده درصورت موافقت شماوسردبیردرون سایت جهت بازدیدعمومی کاربران قراردهیم بسیارخوشحال میشوم با بنده سردبیرگروه حوادث نشریه الکترونیک شاطره آنلاین به صورت خصوصی مرتبط شوید

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *