دسته بندی آخرین اخبار
کلانتریهای شاطره
1562279574 Jamnewsimage22354976

مراکزانتظامی شاتره

مسئولیت برقراری نظم و امنیت شهرک شاطره بازحمات وجان فشانی پرسنل ناجادردو سرکلانتری مستقل اداره میشود..وبه جرات می توان گفت شاطره ازاین نظر یکی ازشهرک های امن شهرستان اسلامشهراست وطی نظرسنجی ازکاربران اغلب ازاین موردرضایت داشتند وجادارد ازهمین پست ازفرماندهی محترم ستادنیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر جناب سرهنگ مسعود صفای وهمچنین ریاست وپرسنل این دوسرکلانتری درشاطره کمال تشکررا داشته باشیم

شاطره ازضلع شمال جاده ساوه به کلانتری 13گلدسته واز ضلع جنوب این جاده یه کلانتری17 شهرک کامیونداران تامین نظم وامنیت میشود جهت دسترسی مستقیم به این دوکلانتری شماره تلفن انهامندرج شد

تلفن کلانتری13 گلدسته: 55291515
تلفن کلانتری 17 کامیونداران:55264749

دیدگاهتان را بنویسید