دسته بندی آخرین اخبار
تست چاقی
2

خانه بهداشت شاتره

درشهرک شاطره دومرکزبهداشتی یاهمان خانه بهداشت درحال فعالیعت وسرویسدهی به اهالی ساکن وخانواده ها میباشنداغلب خدمات این دوخانه بهداشت رایگان بوده ولی دربرخی سرویسها مانند دانپزشکی حق ویزیت دریافتی با حق ویزیت آزادآنچنان تفاوتی نداردکه این یکی ازضعف های این دوخانه بهداشت است دراین مراکزخدمات زیرانچام داده میشود.
آموزش بهداشت
نظارت بردرمان
بهداشت دهان ودندان
سلامت روانی-اجتماعی
امورآزمایشگاه
اموردارویی
بهداشت خانواده
بهبودتغذیه
سلامت نوجوانان وجوانان
بهداشت محیط
مدیریت بحران
پیشگیری ومبارزه بابیماریها
اطلاع رسانی

خانه بهداشت شاتره جاده ساوه –روستای شاتره – مهران آباد – روبروی سالن ورزشی تختی ۵۵۲۴۵۹۵۹

خانه بهداشت۲ کوی بهشتی- روبروی شاتره خیابان لاله صحرا خ سرو پ ۱۱     تلفن  ۵۵۲۶۵۱۳۱

 

نوروز99برهمگان مبارک