دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارانتخابات / حامیان سیدابراهیم رئیسی
حامیان سیدابراهیم رئیسی

حامیان سیدابراهیم رئیسی

اخبارموثق قبل ازآغازتبلیغات حاکی ازاین است که طبق افکارسنجی تخصصی توسط دستگاههای دولتی وغیردولتی آقای سیدابراهیم رئیسی اولین شانس انتخاب وحسن روحانی در رده دوم این نظرسنجی ها قراردارد.نتیجه این افکارسنجی حکایت براین داردکه حامیان اصلی سیدابراهیم رئیسی بخصوص دراستان تهران راقشرمتوسط روبه پائین که اغلب اهالی ساکن جنوب شهروشهرک های همجوارهستندتشکیل میدهندچون امیدی بسیاری به اقدامات وی پس ازبه ریاست جمهوری دارندوحسن روحانی چون تمام امیداین اقشارمحروم وآسیب پذیررابه یاس تبدیل نمود وطی مدت ۴سال گذشته فقط ازوی سخنانی زیباشنیده که تمام وعدهای وی درحدهمان حرف وسخن باقی مانده نه بیشترلذا ازوی قطع امیدنموده وقاطعانه ازنامزدی که هرچه بیشترزمان می گذرد وی رابه خود نزدیکترمی بینندهمچنین کارنامه مثبت وروشن سیدابراهیم رئیسی درمسئولیت های عهده دارقبلی خودگویاو بهترین شاهد برای این طرفداران می باشد ودر کل گره گشایی وخوشبختی درروندزندگی آینده خودرادررئیس جمهورشدن سیدابراهیم رئیسی می نگرند نه حسن روحانی ولازم بذکراست چون ماخودجزواین قشرهستیم ودربطن این طبقه سرمی کنیم مشاهدات مان گویای صدق ودرستی نتیجه این نظرسنجی است به طورمثال منطقه ای محرومی مانند شهرکهای واقع درامتدادجاده ساوه مانندچهاردانگه-شاطره-اسلامشهر-واوان-فیروزبهرام روز به روز نظرمثبت واشتیاق مردم ساکن وکاسب این مناطق به اتنخاب آقای رئیسی بسیاربارز وگویای ارتباط وعلاقه مندی عاطفی باوی ووعده های انتخاباتی او رابه وضوع نشان می دهد.. بنده به عنوان دارنده حق یک رای فکرکنم می توانم علایق شخصی خودرا بیان کنم وانتخاب کنونی بنده ازسراحساسات وبدون تحقیق وبررسی نیست لدا به طورقطع ویقین طبق داده ها وشواهدموجود مااگرطالب وخواهان ارتقای سطح زندگی خودوتحولی بزرگ درتمام جوانب زندگی بخصوص رفع مشکلات معیشتی موجودحداقل درچهارسال آینده یغنی تاسال۱۴۰۰ هستیم مطمئن باشیدهیچ اقدام وعملی تاثیرگذارازعهده آقای روحانی برنخواهدآمدفقط چیزی که میشودپس ازانتخاب روحانی مشاهده نمود سخنرانی های زیبا ولفظ قلم وادامه وعده های بی سرانجام قبلی عاید مردم ایران بخصوص قشرمحروم میشود وبس .ببینیدچه روزی این پست رانگارش میکنم وبرای اثبات ادعای خودپس ازاتمام انتخابات حداقل اگرزنده باشیم تاسال۱۴۰۰این پست راحذف نمی کنیم تاببینیداگرخدای نکرده حسن روحانی ازصندوق بیرون بیاید زندگی -کشور-شهر-شهرک مادرطول این چهارسال به بجای ارتقا چگونه تنزول می کند وروزی خواهدرسید که حسرت همین امروز راخواهیم خورد که همه ابرازنارضایتی دارند افزایش قیمت دلار-کاهش ارزش ریال-تورم سرسام اوروافزایش حامل های انرژی- افزایش نرخ مسکن -درصدبیکاری-افزایش صعودی بیماری ومرگ میرناشی ازبیماریهای روحی روانی وجسمی -عدم تامین بودجه سالانه وهزاران مصیبت دیگرباانتخاب مجدد اقای روحانی راشاهدخواهیم بود واگرنسبت به خود-خانواده وجامعه پیرامون خودمان اندکی احساس مسئولیت کنیم باکمی تحقیق وبررسی درخواهیدیافت که باید شخصی دردکشیده-عمل گرا-ایران دوست ومشکل گشای معظلات امروز کسی نیست جز شخص آقای ابراهیم رئیسی که انشاله سکان دارمدیریت کلان کشورمان ایران می شوند.شمااگرکمی دقت کنید ولابه لای خطوط خبرهارادنبال کنیددرمیابید همین دقدقها رانیز رهبرمعظم هم دارند وبه نوعی غیرمستقیم اشاره به انتخاب فرد صالح می کنند واگرامروز به صورت علنی ازآقای ابراهیم رئیسی طرف داری نمی کنند چون وظیفه ای شرعی وقانونی دراین خصوص ندارند وشان ومقامشان فراتراز جانب داری ازفردی خاص است ولی بااشارات مارارهنمون می کنند این دیگربرعهده ماهست که چه سرنوشتی برای خود رقم می زنیم..

رای مدافعان حرم

لذا اینجانب درصفحات  وبسایت هایی که اختصاص به شهرستان اسلامشهر– وهمچنین شهرک واوان و نیز شهرک شاطره داردوبنده افتخارمدیریت این سایتها دارم هیچگونه تبلیغات متنی وبنری وکلیپ به نفع رقبای آقای ابراهیم رئیسی پذیرش نمی کنیم باوجود اینکه بیشتراز۸۰د رصد درآمدحاصل ازپذیرش تبلیغات انتخاباتی برای صرف هزینه های تمام سال ۱۳۹۶ما مکفی است وموجب کسب درآمدخوبی برایمان میشود ولی باچشم پوشی از این درآمد سرشار رقبای ایشان …. بدون چشم داشت ودریافت وجهی  به صورت  تماما رایگان روند تبلیغات سابری درفضای مجازی ازطریق سه وبسایت تحت مدیریت خودخبر آغاز حمایت صریح وگسترده ازکاندیداتوری جناب آقای سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان مقدس امام رضاع که مورد عنایت وتائید حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای نیز می باشندرااعلام و با کمال افتخار استارت کارتبلیفات سایبری انتخاباتی ایشان خواهدخورد وبا وجوداینکه ایمان داریم ایشان منتخب قاطع مردم ایران هستند ورئیس جمهورآینده ایران …ولی اگرخدای نکرده برخلاف محاسبات کاندیدای دیگری انتخاب شد طبق فرمایش آقای رئیسی باید به ادامه پروسه رقابتی خود پایان داده وبه روند مدیریت فرد منتخب تمکین کنیم تا فرصت های دیگری که مجدد فصل رقابت شروع میشود ولذا محتوای این متن نقشه راه ما وشما باید باشد تا بهانه به دست دشمنان نظام وایران ندهیم که بخواهند ازاب گل الود ماهی صیدکنند…پس همگی باهم یک یاعلی دیگرگفته وبه فرد اصلح آقای سیدابراهیم رئیسی در روزجمعه ۲۹اردیبهشت  رای میدهیم وجشن پیروزی را در روز فردای پس ازانتخابات ۳۰اردیبهشت خواهیم گرفت.انشاله…

 

پیرش  سفارش طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

{ "result": { "id":"421196d93998184bc860ca4a487ce5857f33e", "type":"website" } }